Lubliniec, dnia 31.05.2006r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

           

            Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przy
ul. Piłsudskiego 9
, działając na podstawie art. 4a Prawa zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004r., nr 19, poz.177 z późn. zmian.), ogłasza przetarg nieograniczony  do 60.000 EURO.     

1. Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie i montaż mebli biurowych w pomieszczeniach budynku socjalno-biurowego w Lublińcu przy ul. Spokojnej 2.

2.  Termin realizacji :

      Zakończenie realizacji ustala się do dnia  03.08.2006r.

3.  Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującym kryterium :

-         cena oferty                                               -    100%.

4.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

     Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że oferent jest związany ofertą do dnia 13.07.2006r.

5.  Termin spotkania w miejscu montażu mebli biurowych :

 

     -  dnia 08.06.2006r. lub  09.06.2006r. o godz. 1100 w budynku przy ul. Spokojnej 2 w Lublińcu.

6.    Termin składania ofert.

6.1.  Ofertę należy składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 8 (sekretariat) do dnia :  14. 06. 2006r.  do godz. 945. 

       Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania opakowań lub kopert.

6.2   Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach opatrzonych  hasłem : „Oferta przetargowa na wykonanie i montaż mebli biurowych”.      

                                

7.     Otwarcie ofert.

7.1.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu  14. 06. 2006r.  o godz.1000  w siedzibie Zamawiającego.

7.2.   Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Oferentów.

 7.3.  Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy,   którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

7.4.  Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego, na portalu internetowym UZP, na stronie internetowej : www.lubliniec.bip.info.pl.

         Niezależnie od tego, wszyscy oferenci zakwalifikowani do udziału w przetargu, powiadomieni zostaną pisemnie.

7.5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej : www.lubliniec.bip.info.pl.

7.6.   Płyta CD z aranżacją pomieszczeń biurowych, opisem technicznym mebli i zestawieniem zostanie bezpłatnie przesłana pocztą.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie przetargu na wykonanie i montaż mebli biurowych.
Podmiot udostępniający informację:Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 42-700 Lubliniec, ul. Spokojna 2
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:31.05.2006 14:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:31.05.2006 14:26