Burmistrz Miasta Lublińca

ogłasza

I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu

przy ul. Stanisława HADYNY i Wojciecha KILARA.

 

I. Przedmiot sprzedaży:

1.Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 1420/51 o pow. 0,0726 ha z km 1 obręb Lubliniec zapisana w Księdze Wieczystej CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec, położona w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.

 

2. Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 1421/51 o pow. 0,0736 ha z km 1 obręb Lubliniec zapisana w Księdze Wieczystej CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec, położona w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.

 

3. Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 1422/51 o pow. 0,0988 ha z km 1 obręb Lubliniec zapisana w Księdze Wieczystej CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec, położona w Lublińcu przy ul. Wojciecha Kilara.

 

4.Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 1423/51 o pow. 0,0923 ha z km 1 obręb Lubliniec zapisana w Księdze Wieczystej CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec, położona w Lublińcu przy ul. Wojciecha Kilara.

 

Dział III „Prawa, Roszczenia i Ograniczenia” księgi wieczystej nr CZ1L/00051246/9 zawiera wpis:

 

służebność przesyłu, odpłatną za jednorazowym wynagrodzeniem, na czas nieoznaczony polegającą na prawie do korzystania z nieruchomości objętej tą księgą wieczystą w części oznaczonej jako działki nr 1246/51, 1247/51, 1426/51 w celu posadowienia na niej kabla telekomunikacyjnego i innych urządzeń w związku z budową instalacji telekomunikacyjnej mającej na celu przyłączenie nowych odbiorców, w pasie technologicznym przebiegającym przez te działki zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego aktu, a nadto na prawie dostępu do tego kabla telekomunikacyjnego i innych urządzeń w celu usuwania awarii, dokonywania przeglądu, kontroli, konserwacji, pomiarów, remontów, modernizacji i wymiany, przy czym szerokość pasa technologicznego wynosi 0,2 m (po 0,1 m po każdej stronie od osi kabla), długość tego kabla wyniesie 163 m, a łączna powierzchnia terenu objętego służebnością wyniesie 32,4 m2 ”.

Dział IV „Hipoteka” nie zawiera wpisów.

 

II. Opis nieruchomości:

Dostęp do drogi publicznej oraz skomunikowanie z pozostałą częścią miasta - nieurządzoną drogą wewnętrzną ulicą S. Hadyny,W. Kilara i ulicą płk. W. Wilniewczyca. Działki posiadają kształt regularny, Otoczenie stanowi zabudowa wielorodzinna, pola uprawne oraz ogródki działkowe. Podstawowe punkty handlowo-usługowe zlokalizowane są w odległości do 1 km. Centrum miasta znajduje się ok 2 km od nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży. Uzbrojenie w ul. Wilniewczyca: kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć elektryczna oświetleniowa, wodociąg oraz gaz. Każda z działek ma możliwość podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Pozostałe media (prąd, gaz) nie leżą w gestii gminy, podłączenie do nich należy uzgadniać z właścicielami tych sieci.

III. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Symbol: 1MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

UWAGA: Powyżej opisano ogólne ustalenia m.p.z.p. z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. PADEREWSKIEGO 5 II piętro pokój nr 26.

IV. Cena wywoławcza nieruchomości:

87.000 zł dla działki nr 1420/51

89.000 zł dla działki nr 1421/51

119.000 zł dla działki nr 1422/51

111.000 zł dla działki nr 1423/51

 

Do ceny osiągniętej w przetargu dla każdej działki doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

W przypadku zmiany stawki podatku VAT do ceny prawa własności zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

 

V. Termin i miejsce przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu,

ul. Paderewskiego 5, Sala posiedzeń nr 11 - I piętro

w dniu 30 września 2020r.

o godzinie 9:00 dla nieruchomości nr 1420/51

o godzinie 9:20 dla nieruchomości nr 1421/51

o godzinie 9:40 dla nieruchomości nr 1422/51

o godzinie10:00 dla nieruchomości nr 1423/51

 

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (Dz. U z 2014r., Poz. 1490 t.j.) Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

 

VI. Warunki przetargu:

WADIUM

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości :

8.500 zł dla działki nr 1420/51

9.000 zł dla działki nr 1421/51

12.000 zł dla działki nr 1422/51

10.000 zł dla działki nr 1423/51

 

na konto Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach O/Częstochowa nr 11105011421000000500966791 do dnia 23 września 2020r. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy. Na dokumencie przelewu należy wpisać numer działki na które zostało wpłacone wadium. W przypadku zainteresowania nabyciem dwóch lub kilku nieruchomości, wadium powinno być wpłacone odrębnie na każdą działkę. Tytuł wpłaty wadium winien również wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu (osoba fizyczna, spółka - nazwa spółki, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą- nazwa firmy). Wadium:

-wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,

-wpłacone przez oferenta, który przetargu nie wygra, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu,

-nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

 

DOKUMENTY

W dniu przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

 

1/osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2/podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),

3/pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,

4/w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

5/w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (druk do pobrania - załącznik do niniejszego ogłoszenia). W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana,

6/oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania - załącznik do niniejszego ogłoszenia),

7/oświadczenie - zgoda oferenta na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Lubliniec dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego (druk do pobrania - załącznik do niniejszego ogłoszenia).

 

 

VII. Informacje ogólne

1/Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca,

2/Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,

3/Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym,

4/Wylicytowana cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem przebiegu granic.

5/Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt może zlecić okazanie lub odtworzenie granic,

6/Wpłata ceny osiągniętej w przetargu musi być dokonana przed spisaniem umowy notarialnej, tak aby w dniu spisania umowy kwota była zaksięgowana na koncie Urzędu,

7/Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.

 

Informacji związanych ze zbyciem wyżej opisanej nieruchomości udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu II piętro, pokój Nr 25, tel. (34) 3530-100 (w.127,129) e-mail: grunty@lubliniec.pl Ogłoszenie w pełnej wersji wywieszone jest na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce aktualności/samorząd/nieruchomości na sprzedaż i w Biuletynie Informacji Publicznej /nieruchomości/ ogłoszenia o przetargach. W prasie opublikowane jest w wersji skróconej. Informacja o ochronie danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sprzedaży znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce Biuletynie Informacji Publicznej /Nieruchomości.

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława HADYNY i Wojciecha KILARA.
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:24.08.2020 12:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:24.08.2020 12:52