Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2020 r.

 

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2020 r. Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca określonych w Programie Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.

 

Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego GENERATOR eNGO – https://lubliniec.engo.org.pl/ oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny GENERATOR eNGO.

 

Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie: od 22.06.2020 r. do dnia 14.07.2020 r. do godziny 15.30 na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec lub nadesłać drogą pocztową na wyżej wymieniony adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego).

 

Szczegóły II konkursu w załączniku oraz pod linkiem https://lubliniec.engo.org.pl/.

 

Przedstawiamy najważniejsze zmiany:

 

  1. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji w zakresie kultury fizycznej nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 zł. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wnioskowana kwota nie może przekroczyć kwoty puli środków przeznaczonej na wnioskowany zakres.

     

  2. Każdy z oferentów może złożyć do konkursu w ramach jednego zakresu zadań publicznych tylko jedną ofertę. Oferty niespełniające tego warunku nie będą rozpatrywane.

     

  3. Na etapie składania ofert nie dołącza się załączników. Załączniki będą wymagane w celu podpisania umowy.

     

Szczegółowe informacje zawiera pełna wersja ogłoszenia konkursowego, która jest dostępna w BIP – ie, na stronie Urzędu Miejskiego oraz na platformie GENRATORA eNGO - https://lubliniec.engo.org.pl/ .

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie w sprawie II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Breguła
Data publikacji:22.06.2020 13:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak