wersja do wydruku Jola Pluta 21.05.2020 10:46

I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Sądowej 10.

Burmistrz Miasta Lublińca

ogłasza

I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Sądowej 10.

 

I. Przedmiot sprzedaży:

Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 3857/320 o pow. 0,0956 ha z km 6 obręb Lubliniec, zapisana w Księdze Wieczystej CZ1L/00059101/7 jako własność Gminy Lubliniec, zabudowana budynkiem użytkowym, położonym w Lublińcu przy ul. Sądowej 10.

Dział III „Prawa, Roszczenia i Ograniczenia” i IV Hipoteka nie zawierają wpisów.

 

II. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem użytkowym - dawna siedziba Przedszkola Miejskiego, położona w Lublińcu przy ul. Sądowej 10.

Dane techniczne:

pow. użytkowa: 689,83 m2

pow. zabudowy: 321,00 m2

Budynek wybudowany w 1912r. jest w całości podpiwniczony, murowany trzykondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły, otynkowany. Dach budynku wykonany w konstrukcji drewnianej z ociepleniem wełną mineralną, kryty dachówką karpiówką, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Budynek jest wyposażony w instalację c.o. Pomieszczenia wyposażone grzejniki żeliwne. Stolarka okienna drewniana a w niewielkiej części PCV. Drzwi zewnętrzne aluminiowe. Wewnątrz budynku częściowo widoczne spękania tynku . Pomieszczenia w piwnicy są zawilgocone.

Dostęp do drogi publicznej oraz skomunikowanie z pozostałą częścią miasta - urządzoną drogą ulicą Sądową. Dojazd do działki droga o nawierzchni z kostki betonowej. Droga przy której położona jest nieruchomość posiada chodnik oraz miejsca parkingowe.

W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, ciepłownicza, wodociągowa, kanalizacyjna.

Działka posiada kształt regularny,całkowicie ogrodzona, częściowo utwardzona płytami betonowymi, kostką typu trylinka oraz kostką brukową. Otoczenie stanowi zabudowa oświatowa (przedszkole, szkoła podstawowa), usługowa, mieszkaniowa oraz budynki użyteczności publicznej (Sąd, Zakład Karny, Szpital).

Uwaga:

W jednym z pomieszczeń znajduje się węzeł cieplny obsługujący inną nieruchomość przy ul. Sądowej. Węzeł cieplny stanowi własność dostawcy ciepła czyli CALOR Energetyka Cieplna Sp z o.o. z/s w Wojkowicach. Nabywca nieruchomości:

-zobowiązany będzie zapewnić właścicielowi węzła oraz specjalistycznym służbom, swobodny dostęp do węzła cieplnego o którym mowa powyżej w celu jego konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,

-nabywca nieruchomości samodzielnie ustali dalszy sposób funkcjonowania ciepła w budynku będącym przedmiotem przetargu.

 

III. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Symbol - 256 U

Teren usług, częściowo położony w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej B9, obowiązują wytyczne konserwatorskie.

Budynek (Willa) wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr 116/320 . Dla tej nieruchomości ustala się ochronę konserwatorska obiektów zabytkowych na mocy ustaleń planu.


 

UWAGA: Powyżej opisano ogólne ustalenia m.p.z.p. z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. PADEREWSKIEGO 5 II piętro pokój nr 26. Określenie sposobu oraz możliwości zagospodarowania nieruchomości należy uzgodnić z organem architektoniczno-budowlanym.

 

IV. Cena wywoławcza nieruchomości: 920.000,00 zł w tym wartość gruntu 163.390,00 zł

VAT - stawka zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2020, Poz. 106) o podatku od towarów i usług.

 

V. Termin i miejsce przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu,

ul. Paderewskiego 5, Sala posiedzeń nr 11 - I piętro

w dniu 5 sierpnia 2020r. o godzinie 9:00

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (Dz. U z 2014r., Poz. 1490 t.j.) Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

 

VI. Warunki przetargu:

WADIUM

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 90.000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach O/Częstochowa nr 11105011421000000500966791 do dnia 29 lipca 2020r. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy. Na dokumencie przelewu należy wpisać numer działki na które zostało wpłacone wadium. Tytuł wpłaty wadium winien również wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu (osoba fizyczna, spółka - nazwa spółki, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą- nazwa firmy).

Wadium:

-wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,

-wpłacone przez oferenta, który przetargu nie wygra, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu,

-nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

 

DOKUMENTY

W dniu przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

 

1/osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2/podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),

3/pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,

4/w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

5/w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (druk do pobrania- załącznik do niniejszego ogłoszenia). W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana,

6/oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania - załącznik do niniejszego ogłoszenia),

7/ oświadczenie - zgoda nabywcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym na wywieszenie na tablicy ogłoszeń, informacji o wyniku przetargu, która zawiera dane osobowe imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego (druk do pobrania - załącznik do niniejszego ogłoszenia).

 

 

VII. Informacje ogólne

1/Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca,

2/Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,

3/Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym,

4/Wylicytowana cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem przebiegu granic,

5/Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt może zlecić okazanie lub odtworzenie granic,

6/Wpłata ceny osiągniętej w przetargu musi być dokonana przed spisaniem umowy notarialnej, tak aby w dniu spisania umowy kwota była zaksięgowana na koncie Urzędu,

7/Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.

 

 

Informacji związanych ze zbyciem wyżej opisanej nieruchomości udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu II piętro, pokój Nr 25, tel. (34) 3530-100 (w.127,129) e-mail: grunty@lubliniec.pl Ogłoszenie w pełnej wersji wywieszone jest na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce aktualności/samorząd/nieruchomości na sprzedaż i w Biuletynie Informacji Publicznej /nieruchomości/ ogłoszenia o przetargach. W prasie opublikowane jest w wersji skróconej. Informacja o ochronie danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sprzedaży znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce Biuletynie Informacji Publicznej /Nieruchomości.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Sądowej 10.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.05.2020 10:46