Lubliniec, dnia 05.05.2006r.

                                                O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

            Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przy
ul. Piłsudskiego 9, działając na podstawie art.39 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r., nr 19,  poz.117 z późn.zmian.), ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 
€.

I.   Przedmiotem przetargu są materiały wodociągowe i kanalizacyjne  :

1.    Rury PCV – U typ 125, PN 10, SDR 26 wraz z uszczelką, L = 6,00 mb  :

-      Æ 90, Ø 110, Ø 160.

2.    Kształtki z żeliwa szarego EN – GJL – 250, PN 10 :

-      trójnik kołnierzowy  :  Ø 80/80,  100/80,  150/80,  100/100,  150/100

-      króciec FW  :   Ø 80  L – 140,  Ø 100  L – 150,  Ø 150  L – 180 mm

-      kolana dwukołnierzowe Q  :  Ø 80,  100,  150

-      kolana stopowe N Ø 80.

3.    Zasuwa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem PN 10/16 szereg 14, Fig 111 z żeliwa  sferoidalnego i obudową stałą  :  Ø 80,  100,  125,  150.

4.    Zasuwa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem PN 10/16 szereg 14, Fig 111 z żeliwa  szarego i obudową stałą  :  Ø 80,  100, 150.

5.    Hydrant podziemny Ø 80  L – 1 m, PN 10, EN – GJL – 250 – korpusy

                                                                                            G – 205 – kolumna.

6.    Skrzynka uliczna żeliwna do zasuw, skrzynka uliczna z PE-HD do zasuw.

7.    Skrzynka żeliwna hydrantowa.

8.    Zasuwka klinowa Ø 40, PN 10 z miękkim uszczelnieniem i obudową sztywną.

9.    Nawiertaki typ NCS,  PN 10 wraz z obudową sztywną  : 

-      Ø 90/32, Ø 110/32, Ø 160/32.

10. Nawiertaki typ NWZ,  PN 10 wraz z obudową sztywną  :

-      Ø 80/11/2, Ø 100/11/2, Ø 150/11/2.

11.     Rura wodociągowa  PE – 80,SDR 17, PN 8 Ø 40

12.     Rura kanalizacyjna  typ ciężki S  :   Ø 200, Ø 315;  L = 2 mb, L = 3 mb.

13.     Rura kanalizacyjna typ średni N  :   Ø 160; L = 2 mb, L = 3 mb.

II.  Termin realizacji zamówienia do 31.05.2007r.

III. Kryterium oceny oferty :

        -  cena netto                                                  -    100%.

IV. Termin składania ofert i dodatkowe warunki wyboru  :

1.  Oferty należy składać w nieprzejrzystych kopertach oznaczonych hasłem –

    „Przetarg na materiały wodociągowe”  w siedzibie Zamawiającego :
     
Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9, pokój nr 8 do dnia  22. 05. 2006r. do godz. 945.

2.   Otwarcie ofert nastąpi dnia 22. 05. 2006r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9.

3.   Magazyn Wykonawcy musi znajdować się w odległości nie większej niż 60 km od Lublińca.

4.  Zamawiający rozpatrzy wyłącznie oferty posiadające pełny asortyment materiałów wyszczególnionych w SIWZ.

5.  Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, czyli do 20.06.2006r.

6.   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9  pocztą, fax-em lub e-mailem  :  zgklic@wp.pl.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie przetargu na materiały wodociągowo-kanalizacyjne.
Podmiot udostępniający informację:Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 42-700 Lubliniec, ul. Spokojna 2
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:05.05.2006 14:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:05.05.2006 14:50