Lubliniec, dnia 16.04.2020r.

 

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           

            Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przy
ul. Spokojnej 2
, działając na podstawie art. 39 Prawa zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2019r., poz. 1843), ogłasza przetarg nieograniczony.     

 

Przedmiotem zamówienia jest załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów : skratek, zawartości piaskownika oraz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, zwanych dalej „odpadami”, z terenu Oczyszczalni Ścieków w Lublińcu przy ul. Spokojnej 2, w ilościach szacunkowych:

a)   skratki w ilości do ok.100 Mg, kod odpadu 190801;

b)   zawartość piaskownika w ilości ok.50 Mg, kod odpadu 190802;

c) ustabilizowane komunalne osady ściekowe o uwodnieniu ok. 75% w ilości do
       ok. 2 500 Mg, kod odpadu 190805.

 

      Termin realizacji :

Wymagany termin wykonania zamówienia : do 30.04.2021r.

 

 1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującym kryterium :

 

 • cena oferty      -    100%.

    

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium, będzie się posługiwał następującym wzorem :

      

                                     C1 min.              C2 min.            C 3 min.

                         An  =  ---------  x  50 + -------- x 30 + -------- x 20

                                       Cn                    Cn                 Cn

      

                 Cn                   -  cena  badanej oferty

                   n                   -  numer oferty

                C1 min.                -  cena min. za osad

                C2 min.                -  cena min. za skratki

                C3 min.                -  cena min. za piasek

     

 1. Wadium wynosi : 8.000 zł, słownie zł : osiem tysięcy 00/100.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

       Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że oferent jest  związany ofertą do dnia 22.05.2020r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny spełniania tych warunków  :
 • Wykonawca musi posiadać ważne zezwolenia zgodnie ze SIWZ
 • ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożenie stosownych oświadczeń i załączonych do oferty dokumentów.     
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
 2. Zamawiający nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej, ani nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej.
 3. Termin składania ofert.

9.1  Ofertę należy składać drogą pocztową lub kurierem w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 1 (sekretariat) do dnia :  23.04.2020r.  do godz. 950

       Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania opakowań lub kopert.

9.2 Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach opatrzonych  hasłem : „Oferta przetargowa na odbiór z transportem osadu ściekowego, skratek i zawartości piaskownika z Oczyszczalni Ścieków w Lublińcu”.

10.   Otwarcie ofert.

10.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu  23.04.2018r.  o godz.1000  w siedzibie Zamawiającego.

10.2 Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego, w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej : www.zgklic.pl i przy ZGKLiC.

         Niezależnie od tego, wszyscy oferenci zakwalifikowani do udziału w przetargu, powiadomieni zostaną pisemnie.

10.3 SIWZ i pozostałe materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie na stronie  internetowej : www.zgklic.pl , fax-em, pocztą.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE przetargu na transport i zagospodarowanie odpadów : skratek, zawartości piaskownika oraz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Lublińcu.
Podmiot udostępniający informację:ZGKLiC 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:16.04.2020 16:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:16.04.2020 16:45