wersja do wydruku Aneta Nowak 25.03.2020 11:07

Organizacja pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu w związku z zagrożeniem epidemicznym

ZARZĄDZENIE NR 5/2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Lublińcu z dnia 12 marca 2020 roku

 

w sprawie:

 organizacji pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu

w związku z zagrożeniem epidemicznym

 

Na podstawie § 7 i 9 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu w związku  z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku poz. 374), kierując się również zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z pandemią koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, zarządzam, co następuje:

§1

  1. W związku z zagrożeniem epidemicznym i w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-COV-2, od poniedziałku dnia 16 marca 2020 roku budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu zostaje zamknięty dla interesantów.
  2. W związku z Poleceniem nr 10/20 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 roku ośrodek wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu – Dom Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu od dnia 13 marca 2020 roku zostaje zamknięty dla uczestników Klubu.

§ 2

  1. Osobiste załatwianie pilnych spraw urzędowych przez interesantów możliwe jest wyłączenie w szczególnych przypadkach, po uprzednim telefonicznym umówieniu z pracownikiem właściwego działu i przy zachowaniu szczególnej procedury.
  2. W celu umożliwienia realizacji osobistego kontaktu dla interesantów dostępny jest dzwonek umieszczony przy drzwiach wejściowych do budynku Ośrodka.
  3. Sprawy, które nie wymagają osobistej obecności powinny być załatwiane drogą telefoniczną lub drogą elektroniczną lub korespondencyjnie. Informacje o danych do kontaktu umieszczone są na stronie www.mops.lubliniec.pl. 
  4. Załatwianie korespondencji i podań w formie papierowej będzie możliwe za pomocą skrzynki na listy umieszczonej przy wejściu do budynku.

§ 3

  1. Wywiady środowiskowe, wywiady alimentacyjne lub inne czynności przeprowadzane przez pracowników socjalnych polecam przeprowadzać drogą telefoniczną, a nie jak dotychczas w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka.
  2. Pracownik przeprowadzający wywiad telefonicznie, w miejscu podpisu strony w kwestionariuszu wywiadu powinien zamieścić adnotację, że strona telefonicznie potwierdziła prawdziwość danych.
  3. Dostarczenie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji uprawnień do korzystania ze świadczeń do Działu Pomocy Środowiskowej i Działu Świadczeń Rodzinnych odbywać się będzie tylko drogą elektroniczną (system empatia, ePUAP, e-mail) po uprzednim telefonicznym wezwaniu klienta lub w sposób określony w § 2 ust. 4.

§ 4

Polecam pracownikom Ośrodka bezwzględne przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Zarządzeniu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organizacja pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu w związku z zagrożeniem epidemicznym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Aneta Nowak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.03.2020 11:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż