wersja do wydruku Joanna Wicher 23.03.2020 09:24

Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Cyrana na okres do 3 lat.

Zarządzenie Nr 87/2020

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 16 marca 2020 r.

 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Cyrana na okres do 3 lat.

 

Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 13 ust.1, art. 25 ust 1 art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) oraz uchwałę nr 529/XLVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. nr 12, poz. 202 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną położoną w Lublińcu przy ul. Cyrana stanowiącą własność Gminy Lubliniec z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy na okres do 3 lat oraz podaje się wykaz tej nieruchomości:

  1. Działki nr 509/6 o pow. 0,0093 ha i nr 3672/344 o pow. 0,0141 ha z karty mapy 7 obręb Lubliniec zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu KW CZ1L/00044516/1 jako własność Gminy Lubliniec.

  2. Dzierżawie podlegać będzie pow. 234 m2.

  3. Roczny czynsz dzierżawny z tytułu niniejszej umowy wynosić będzie 125,46 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia pięć zł 46/100) t. j. 102,00 zł netto + 23% podatku VAT w wys. 23,46 zł.

  4. Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

- pierwsza rata do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy

- druga rata do dnia 30 października każdego roku dzierżawy

na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu w ING Bank Śląski S. A. o/Częstochowa Nr 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 lub w kasie Urzędu.

  1. Ustalona kwota czynszu ulegać będzie corocznie zmianie o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, o czym dzierżawca będzie powiadamiany pisemnie. W przypadku wskaźnika ujemnego, kwota czynszu nie ulega zmianie.

§ 2

Wykaz niniejszy podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj. od dnia 17 marca 2020 r. do dnia 6 kwietnia 2020 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Cyrana na okres do 3 lat.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.03.2020 09:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż