wersja do wydruku Joanna Wicher 14.02.2020 14:32

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu

ZARZĄDZENIE NR 33/2020

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 30 stycznia 2020 roku

 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/2019 Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie ustalenia

Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019r., poz. 506 z późn.zm) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2019r., poz.1352 z późn.zm.) po uzgodnieniu z przedstawicielem pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 76/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, w załączniku, wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1) w § 6:

 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 

4. Podstawę do przyznania świadczeń socjalnych, z zastrzeżeniem ust. 5, stanowi wykazany w oświadczeniu miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie, za rok poprzedni. Do dochodu wlicza się:

- dochód netto z tytułu umowy o pracę, (tj. dochód minus składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne, podatek należny plus zwrot podatku),

- dochód z gospodarstwa rolnego,

- dochód z działalności gospodarczej,

- dochód z najmu i dzierżawy,

- wynagrodzenia z tytułów umów cywilnoprawnych,

- zasiłki wypłacane prze ZUS, ośrodki pomocy społecznej, zasiłki dla bezrobotnych i inne

- świadczenia przedemerytalne,

- stypendia,

- emerytury i renty,

- faktycznie otrzymywane alimenty.

Pracownik ma obowiązek wykazać w oświadczeniu pełną wysokość dochodów uzyskiwanych przez wszystkich wspólnie zamieszkujących członków rodziny.

Za członków rodziny uważa się:

1) współmałżonków prowadzących z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe,

2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu: dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków – nie dłużej niż do ukończenia 16 lat, a jeżeli się kształcą, to do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 26 roku życia,

3) dzieci wymienione w pkt. 2), jeżeli w stosunku do nich orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – bez względu na wiek.”;

 

b) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

 

6. Osoby uprawnione, które nie złożą oświadczenia o dochodach do dnia 30 kwietnia otrzymują świadczenia przewidziane dla grupy o najwyższych dochodach na osobę w rodzinie, z wyjątkiem osób zatrudnionych po tej dacie, które mają obowiązek złożenia oświadczenia, w terminie jednego miesiąca od daty nawiązania stosunku pracy.”;

7. Wysokość ulgowych usług i świadczeń przydzielana jest wg następujących kryteriów:

1) I grupa – dochód na osobę w rodzinie do 1.500 zł netto – 100% świadczenia,

2) II grupa – dochód na osobę w rodzinie powyżej 1.500 do 2.100 zł netto – 90% świadczenia,

3) III grupa – dochód na osobę w rodzinie powyżej 2.100 do 2.800 zł netto – 80% świadczenia,

4) IV grupa – dochód na osobę w rodzinie powyżej 2.800 zł netto – 70% świadczenia.”

 

2) Załącznik Nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - „Oświadczenie pracownika dla celów uzyskania świadczenia socjalnego” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 76/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, nie ulegają zmianie.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 33/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.02.2020 14:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż