wersja do wydruku Joanna Wicher 11.02.2020 13:58

Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego na okres do 3 lat.

Zarządzenie Nr 21/2020

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 28 stycznia 2020 r.

 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego na okres do 3 lat.

 

Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., poz. 506) i art. 13 ust.1, art. 25 ust 1, art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz. 65) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego, stanowiącą własność Gminy Lubliniec, na okres do 3 lat oraz podaje się wykaz tej nieruchomości:

  1. Część działki nr 3785/68 o pow. 0,0027 ha z karty mapy 6 obręb Lubliniec zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00039592/9 jako własność Gminy Lubliniec.

  1. Dzierżawie podlegać będzie część nieruchomości o pow. 27 m2 zabudowanej garażem murowanym.

  2. Roczny czynsz dzierżawny z tytułu niniejszej umowy wynosić będzie 1.033,20 zł brutto (słownie: tysiąc trzydzieści trzy zł 20/100) t. j. 840,00 zł netto + 23% podatku VAT w wys. 193,20 zł.

  3. Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

- pierwsza rata do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy

- druga rata do dnia 30 października każdego roku dzierżawy

na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu w ING Bank Śląski S. A. o/Częstochowa Nr 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 lub w kasie Urzędu.

  1. Ustalona kwota czynszu ulegać będzie corocznie zmianie o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, o czym dzierżawca będzie powiadamiany pisemnie. W przypadku wskaźnika ujemnego, kwota czynszu nie ulega zmianie.

§ 2

Wykaz niniejszy podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj. od dnia 29 stycznia 2020 r. do dnia 18 lutego 2020 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego na okres do 3 lat.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.02.2020 13:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż