ZARZĄDZENIE NR 300/2019

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 11 GRUDNIA 2019r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec

Burmistrz Miasta Lublińca, na podstawie art 30 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019r., poz. 506 z późn. zm.), uchwały nr 755/LVII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 233, poz.3442) zarządza, co następuje:

§ 1

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie ustalenia nowego Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec.

§ 2

Konsultacje projektu uchwały, o której mowa w § 1, zostaną przeprowadzone w następujących formach:

a) umieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lublińcu;

b) zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu.

§ 3

  1. Termin przeprowadzenia konsultacji określa się od 11.12.2019 r. do 18.12.2019 r.

  2. Termin składania pisemnych uwag i opinii z konsultacji, przeprowadzonych w formach określonych w § 2, ustala się do dnia 18.12.2019 r. Uwagi i opinie można złożyć listownie, osobiście w urzędzie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres edukacja4@lubliniec.pl. Liczy się data wpływu do Urzędu. Anonimowe uwagi nie zostaną uwzględnione.

  3. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały w terminie wskazanym w ust.2.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 300/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 GRUDNIA 2019r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:16.12.2019 14:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:16.12.2019 14:20