Zarządzenie Nr 291/2019

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 28 listopada 2019 r.

 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Oświęcimskiej na okres do 3 lat.

 

Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 13 ust.1, art. 25 ust 1 art. 35 ust.1 i 2 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha” w Lublińcu nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Lublińcu przy ulicy Oświęcimskiej, stanowiącą własność Gminy Lubliniec, na polepszenie warunków zagospodarowania działki Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Oświęcimskiej 15, na okres do 3 lat oraz podaje się wykaz tej nieruchomości:

  1. Działka nr 3851/13 o pow. 0,0185 ha z karty mapy 6 obręb Lubliniec zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00037087/2 jako własność Gminy Lubliniec.

  1. Dzierżawie podlegać będzie pow. 185 m2.

  2. Roczny czynsz dzierżawny z tytułu niniejszej umowy, pomniejszony o 90% bonifikatę, wynosić będzie 66,42 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć zł 42/100) t.j. 54,00 zł netto + 23% podatku VAT w wys. 12,42 zł.

  3. Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

- pierwsza rata do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy

- druga rata do dnia 30 października każdego roku dzierżawy

na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu w ING Bank Śląski S. A. o/Częstochowa Nr 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 lub w kasie Urzędu.

  1. Ustalona kwota czynszu ulegać będzie corocznie zmianie o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, o czym dzierżawca będzie powiadamiany pisemnie. W przypadku wskaźnika ujemnego, kwota czynszu nie ulega zmianie.

§ 2

Wykaz niniejszy podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj. od dnia 29 listopada 2019 r. do dnia 19 grudnia 2019 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 291/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Oświęcimskiej na okres do 3 lat.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:16.12.2019 14:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:16.12.2019 14:01