ZARZĄDZENIE NR 295/2019

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 04 GRUDNIA 2019 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn. zm. ) z a r z ą d z a co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2019r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia:

 

  1. realizowanych w ramach zadań własnych z tytułu zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.185.10.2019 z dnia 26 listopada 2019r. o kwotę 48.000,00 zł (rozdz.85214), które były przeznaczone na na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

 

 

  1. realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.236.24.2019 z dnia 02 grudnia 2019r. o kwotę 2.146.958,00 (rozdz.85501), przeznaczonych na świadczenie wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

 

 

 

§ 2

 

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2019r. wynosi:

 

po stronie dochodów 124.071.897,91 zł

po stronie wydatków 132.569.502,91 zł

deficyt budżetu 8.497.605,00 zł

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 295/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 04 GRUDNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:16.12.2019 13:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:16.12.2019 13:50