ZARZĄDZENIE NR 292 /2019

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 2 GRUDNIA 2019 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec

 

Burmistrz Miasta Lublińca na podstawie art 30 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), uchwały nr 755/LVII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr 233, poz.3442) zarządza, co następuje:

 

§ 1

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec

 

§ 2

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec zostaną przeprowadzone w następujących formach:

a) umieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubliniec;

b) zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu.

 

 

§ 3

  1. Termin przeprowadzenia konsultacji określa się od dnia 02.12.2019 r. do dnia 09.12.2019r.

  2. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały w terminie wskazanym w ust.1.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 292 /2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 2 GRUDNIA 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:04.12.2019 14:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:04.12.2019 14:12