Zarządzenie Nr 288/2019

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 26 listopada 2019 r.

 

w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu


 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.506) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami) i § 2 uchwały Nr 48/VIII/90 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 1990 r. w sprawie zasad nawiązywania stosunków najmu i ustalenia wysokości czynszów najmu za komunalne lokale użytkowe w Lublińcu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

  1. Oddać w najem w trybie bezprzetargowym, lokale użytkowe przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu, oznaczone w załączniku graficznym do niniejszego zarządzenia, jako lokale nr 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 o łącznej powierzchni użytkowej 167,51 m2, na rzecz Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu, na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

  2. Ustalić czynsz w wysokości 20,00 zł netto miesięcznie przez okres wskazany w ust. 1. Niezależnie od powyższej opłaty, najemca zobowiązany jest pokryć koszty eksploatacji lokalu w okresie najmu.

  3. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i opublikowany będzie w dniach od 27 listopada 2019 r. do 17 grudnia 2019 r.

  4. Szczegółowe postanowienia regulujące najem określi umowa.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 288/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:04.12.2019 12:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:04.12.2019 12:51