Zarządzenie Nr 287/2019

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 26 listopada 2019 r.

 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Ligonia 14 na okres do 3 lat.

 

Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 13 ust.1, art. 25 ust 1 art. 35 ust.1 i 2 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Lublińcu przy ulicy Ligonia 14 stanowiącą własność Gminy Lubliniec z przeznaczeniem pod ogródki przydomowe na okres do 3 lat oraz podaje się wykaz tej nieruchomości:

  1. Część działki nr 1361/0361 o pow. 0,1743 ha z karty mapy 6 obręb Lubliniec zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00036680/2 jako własność Gminy Lubliniec.

  1. Dzierżawie podlegać będzie pow. 344 m2.

  2. Roczny czynsz dzierżawny z tytułu niniejszej umowy wynosić będzie 253,87 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy zł 87/100) t. j. 206,40 zł netto + 23% podatku VAT w wys. 47,47 zł.

  3. Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

- pierwsza rata do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy

- druga rata do dnia 30 października każdego roku dzierżawy

na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu w ING Bank Śląski S. A. o/Częstochowa Nr 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 lub w kasie Urzędu.

  1. Ustalona kwota czynszu ulegać będzie corocznie zmianie o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, o czym dzierżawca będzie powiadamiany pisemnie. W przypadku wskaźnika ujemnego, kwota czynszu nie ulega zmianie.

§ 2

Wykaz niniejszy podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj. od dnia 27 listopada 2019 r. do dnia 17 grudnia 2019 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 287/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Ligonia 14 na okres do 3 lat.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:04.12.2019 12:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:04.12.2019 12:35