ZARZĄDZENIE NR 284/2019

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 19 LISTOPADA 2019 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn. zm. ) z a r z ą d z a co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2019r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia realizowanych w ramach zadań własnych i zadań zleconych z tytułu :

 

 1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.272.2.2019 z dnia 14 listopada 2019r. o kwotę 25,84 (rozdz.75011), z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń, określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach ,

 

 1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.9.23.2019 z dnia 14 listopada 2019r. o kwotę 64.520,46 (rozdz.75011) na uzupełnienie dotacji za realizowane sprawy w okresie od stycznia do września br. oraz prognozowane sprawy w październiku, listopadzie i grudniu br , z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących zleconych gminom w zakresie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

 

 1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.9.19.2019 z dnia 14 listopada 2019r. o kwotę 2.124,13 (rozdz.75011) z przeznaczeniem na realizację zadań z kwalifikacji wojskowej zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,

 

 1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.9.19.2019 z dnia 14 listopada 2019r. o kwotę 32.061,03 (rozdz.75011) na uzupełnienie dotacji za sprawy prognozowane w październiku, listopadzie i grudniu br., z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony,

 

 1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.247.18.2019 z dnia 14 listopada 2019r. o kwotę 14.220,38 (rozdz.75011) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób poprzez podniesienie stawki roboczogodziny,

 

 1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.9.21.2019 z dnia 14 listopada 2019r. o kwotę 728,08 (rozdz.75011) z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL,

 

 1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.247.5.2019 z dnia 6 listopada 2019r. o kwotę 917,00 (rozdz.75011) z przeznaczeniem na obsługę obywateli i wydawaniem zezwoleń,

 

 1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.247.16.2019 z dnia 6 listopada 2019r. o kwotę 105,70 (rozdz.75011) z przeznaczeniem na zadania związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony,

 

 1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.46.29.2019 z dnia 14 listopada 2019r. o kwotę 3.262,00 (rozdz. 85195) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,

 

 1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.254.7.2019 z dnia 13 listopada 2019r. o kwotę 3.154,50 (rozdz.85203) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla uczestników ze spektrum autyzmu lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,

 

 1. zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.53.22.2019 z dnia 15 listopada 2019r. o kwotę 3.301,00 (rozdz.85228) przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

 

 1. zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.215.12.2019 z dnia 14 listopada 2019r. o kwotę 55.180,00 (rozdz.85504) przeznaczonych na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry Start”,

 

 1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.19.22.2019 z dnia 14 listopada 2019r. o kwotę 51,00 zł (rozdz.85503) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

 

 

 

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2019r. wynosi:

 

po stronie dochodów 121.972.939,91 zł

po stronie wydatków 130.470.544,91 zł

deficyt budżetu 8.497.605,00 zł

 

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 284/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 LISTOPADA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:04.12.2019 11:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:04.12.2019 11:01