Lubliniec 14.04.2006r.

OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca terenu:

  1. położonego pomiędzy stawem Posmyk a stawem hodowlanym Kokotek II w dzielnicy Kokotek

  2. położonego w lesie komunalnym w rejonie basenu w Parku Grunwaldzkim
Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu nr 429/XLII/05 z dnia 28.09.2005r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca, w dniach od 28.04.2006r. do 14.06.2006r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5 ( II piętro, pokój nr 26 ) w dniach pracy Urzędu, w godz. od 7:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.05.2006r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5 ( I piętro, pokój nr 11) o godz. 16:00.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, uwagi do projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lublińca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2006r.


Burmistrz Miasta Lublińca

mgr Józef Kazik


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Rafał Popiołek
Data publikacji:14.04.2006 08:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Rafał Popiołek
Data aktualizacji:14.04.2006 08:46