ZARZĄDZENIE NR 276/2019

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 07 LISTOPADA 2019 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn. zm. ) z a r z ą d z a co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2019r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia realizowanych w ramach zadań własnych i zadań zleconych między innymi z tytułu :

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.236.13.2019 z dnia 29 października 2019r. o kwotę 1.620.000,00 zł (rozdz.85501) przeznaczonych na świadczenie wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

 

 

§ 2

 

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2019r. wynosi:

 

po stronie dochodów 121.909.750,79 zł

po stronie wydatków 130.407.355,79 zł

deficyt budżetu 8.497.605,00 zł

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 276/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 07 LISTOPADA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:19.11.2019 10:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:19.11.2019 10:11