Zarządzenie Nr 268/2019

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 24 października 2019 r.

 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul. Ligonia 14 nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Ligonia na okres do 3 lat.

 

Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 13 ust.1, art. 25 ust 1 art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul. Ligonia 14 nieruchomość niezabudowaną położoną w Lublińcu przy ulicy Ligonia stanowiącą własność Gminy Lubliniec z przeznaczeniem pod stanowiska garażowe na okres do 3 lat oraz podaje się wykaz tej nieruchomości:

  1. Część działki nr 1361/0361 o pow. 0,1743 ha z karty mapy 6 obręb Lubliniec zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00036680 jako własność Gminy Lubliniec.

  1. Dzierżawie podlegać będzie pow. 54 m2.

  2. Roczny czynsz dzierżawny z tytułu niniejszej umowy wynosić będzie 1.328,40 zł brutto (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia osiem zł 40/100) t. j. 1.080,00 zł netto + 23% podatku VAT w wys. 248,40 zł.

  3. Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

- pierwsza rata do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy

- druga rata do dnia 30 października każdego roku dzierżawy

na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu w ING Bank Śląski S. A. o/Częstochowa Nr 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 lub w kasie Urzędu.

  1. Ustalona kwota czynszu ulegać będzie corocznie zmianie o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, o czym dzierżawca będzie powiadamiany pisemnie. W przypadku wskaźnika ujemnego, kwota czynszu nie ulega zmianie.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 241/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Ligonia na okres do 3 lat.

§ 3

Wykaz niniejszy podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj. od dnia 25 października 2019 r. do dnia 14 listopada 2019 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 268/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul. Ligonia 14 nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Ligonia na okres do 3 lat.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:12.11.2019 12:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:12.11.2019 12:59