Zarządzenie Nr 2662019

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 22 października 2019r.

 

w sprawie

zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Lubliniec.

 

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., Poz. 994 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 28 ust.1, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018r., Poz. 2204) oraz Uchwały Nr 553/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu pomiędzy ul. Lisowicką i ul. Wojciecha Kilara


 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przeznacza się do zbycia oraz podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu pomiędzy ul. Lisowicką i ul. Wojciecha Kilara – działka nr 1408/51 o pow. 0,4099 ha z km 1 obręb Lubliniec, szczegółowo opisanej w załączniku do niniejszego zarządzenia, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

 

§ 2

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w § 1, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018r., Poz. 2204 ) mogą składać wnioski w tej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 do dnia 4 grudnia 2019r.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 266/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:12.11.2019 10:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:12.11.2019 11:48