Zarządzenie Nr 265/2019

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 22 października 2019 r.

 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu w rejonie ulicy Czarnoleskiej na okres do 3 lat.

 

Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., poz. 506) i art. 13 ust.1, art. 25 ust 1, art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwałę nr 529/XLVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. nr 12, poz. 202 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Lublińcu w rejonie ulicy Czarnoleskiej, stanowiącą własność Gminy Lubliniec, z przeznaczeniem pod uprawy polowe na okres do 3 lat oraz podaje się wykaz tej nieruchomości:

  1. Działka nr 226/70 o pow. 0,3460 ha oraz działka nr 232/64 o pow. 0,6400 ha z karty mapy 4 Droniowiczki obręb Lubliniec, zapisanej kolejno w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00056567/0 i nr CZ1L/00058087/5 jako własność Gminy Lubliniec.

  2. Dzierżawie podlegać będzie pow. 9860 m2.

  3. W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca zatw. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 509/LVI/06 z dnia 12 czerwca 2006 r., opublikowany w Dz. Urz. woj. Śląskiego Nr 86, poz. 2443 z dnia 25 lipca 2006 r. przeznaczony do dzierżawy teren oznaczony jest symbolami: 401 ZL i 402 ZL – tereny lasów.

  4. Roczny czynsz dzierżawny z tytułu niniejszej umowy wynosić będzie 621,80 zł brutto (słownie: sześćset dwadzieścia jeden zł 80/100). Stawka VAT zwolniona.

  5. Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

- pierwsza rata do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy

- druga rata do dnia 30 października każdego roku dzierżawy

na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu w ING Bank Śląski S. A. o/Częstochowa Nr 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 lub w kasie Urzędu.

  1. Ustalona kwota czynszu ulegać będzie corocznie zmianie o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, o czym dzierżawca będzie powiadamiany pisemnie. W przypadku wskaźnika ujemnego, kwota czynszu nie ulega zmianie.

§ 2

Wykaz niniejszy podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj. od dnia 23 października 2019 r. do dnia 12 listopada 2019 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 265/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu w rejonie ulicy Czarnoleskiej na okres do 3 lat.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:12.11.2019 10:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:12.11.2019 10:15