U C H W A Ł A   N R  61/VI/03

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA 24 LUTEGO 2003 ROKU

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2003 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 i art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.111 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148)   u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2003r. w ramach zadań własnych, zleconych i realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z uwagi na:

-         pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-1/2003 z dnia 8 stycznia 2003r. ustalające ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2003r., tj.:

- zwiększenie o kwotę 2.329,- części podstawowej subwencji ogólnej,

      - zwiększenie o kwotę 330.976,- części oświatowej subwencji ogólnej,

        oraz informujące o zmniejszeniu o kwotę 203.956,- planowanych udziałów gminy

        w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2003 rok,

-         decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-7/2003 z dnia 15 stycznia 2003r. ustalającą wskaźniki dotacji celowych na 2003r., tj.:

- zwiększenie o kwotę 63,-zł dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem

        na wydatki bieżące rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie nadzorowane przez Wydział

        Spraw Obywatelskich i Migracji,

     - zwiększenie o kwotę 6.000,- dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem

       na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą,

-         porozumienie zawarte w dniu 22 stycznia 2003r. pomiędzy Powiatem Lublinieckim a Miastem Lubliniec zwiększające o kwotę 12.624,- dotację celową na 2003r. z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej,

-         porozumienie zawarte w dniu 30 grudnia 2002r. pomiędzy Burmistrzem Miasta Lublińca a Wójtem Gminy Kochanowice w sprawie dofinansowania własnych zadań bieżących w obrębie „Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003r.” poprzez współfinansowanie przez Gminę Kochanowice działalności Punktu Konsultacyjnego w Lublińcu – ustalające kwotę dofinansowania w wysokości 2.400,-,

-         konieczność wprowadzenia do wydatków zobowiązań finansowych z 2002r. w zakresie wydatków majątkowych,

-         w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

756

DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

19.206.465,-

203.956,-

-

19.002.509,-

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

7.638.465,-

203.956,-

-

7.434.509,-

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

8.567.422,-

-

333.305,-

8.900.727,-

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

7.500.324,-

-

330.976,-

7.831.300,-

75802

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

15.987,-

-

2.329,-

18.316,-

RAZEM DOCHODY

NA ZADANIA WŁASNE

32.797.089,-

203.956,-

333.305,-

32.926.438,-

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

166.940,-

-

63,-

167.003,-

75011

Urzędy wojewódzkie

166.940,-

-

63,-

167.003,-

w tym zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich

150.137,-

-

63,-

150.200,-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

166.000,-

-

6.000,-

172.000,-

1

2

3

4

5

6

7

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

166.000,-

-

6.000,-

172.000,-

RAZEM DOCHODY

NA ZADANIA ZLECONE

2.301.636,-

-

6.063,-

2.307.699,-

DOCHODY NA ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE

POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-

-

12.624,-

12.624,-

75414

Obrona cywilna

-

-

12.624,-

12.624,-

851

OCHRONA ZDROWIA

-

-

2.400,-

2.400,-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-

-

2.400,-

2.400,-

RAZEM DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIEDZY J.S.T.

292.319,-

-

15.024,-

307.343,-

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

                                                                                              a – plan przed zmianą

                                                                                              b – zmniejszenia

                                                                                              c – zwiększenia

                                                                                              d – plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagr.

i pochodne od wynagr.

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

801

OŚWIATA

I WYCHOWANIE

a

b

c

d

10.808.868,-

-

119.000,-

10.927.868,-

9.108.868,-

-

119.000,-

9.227.868,-

7.481.373,-

-

84.000,-

7.565.373,-

148.103,-

-

-

148.103,-

1.700.000,-

-

-

1.700.000,-

80101

Szkoły podstawowe

a

b

c

d

4.964.000,-

-

22.000,-

4.986.000,-

4.964.000,-

-

22.000,-

4.986.000,-

4.175.000,-

-

22.000,-

4.195.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

80110

Gimnazja

a

b

c

d

3.180.000,-

-

97.000,-

3.277.000,-

3.180.000,-

-

97.000,-

3.277.000,-

2.714.000,-

-

62.000,-

2.776.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

853

OPIEKA SPOŁECZNA

a

b

c

d

2.671.000,-

-

10.349,-

2.681.349,-

2.671.000,-

-

10.349,-

2.681.349,-

727.666,-

-

-

727.666,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85305

Żłobki

a

b

c

d

470.000,-

-

10.349,-

480.349,-

470.000,-

-

10.349,-

480.349,-

341.186,-

-

-

341.186,-

-

-

-

-

-

-

-

-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

a

b

c

d

4.418.705,-

334.480,-

334.480,-

4.418.705,-

2.134.750,-

334.480,-

-

1.800.270,-

-

-

-

-

450.000,-

-

-

450.000,-

2.283.955,-

-

334.480,-

2.618.435,-

90095

Pozostała działalność

a

b

c

d

2.815.750,-

334.480,-

334.480,-

2.815.750,-

779.750,-

334.480,-

-

445.270,-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.036.000,-

-

334.480,-

2.370.480,-

RAZEM WYDATKI

NA ZADANIA WŁASNE

a

b

c

d

33.789.703,-

334.480,-

463.829,-

33.919.052,-

28.846.098,-

334.480,-

129.349,-

28.640.967,-

14.705.889,-

-

84.000,-

14.789.889,-

2.728.303,-

-

-

2.728.303,-

4.943.605,-

-

334.480,-

5.278.085,-

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

                                                                                              a – plan przed zmianą

                                                                                              b – zmniejszenia

                                                                                              c – zwiększenia

                                                                                              d – plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagr.

i pochodne od wynagr.

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a

b

c

d

166.940,-

-

63,-

167.003,-

166.940,-

-

63,-

167.003,-

156.940,-

-

63,-

157.003,-

-

-

-

-

-

-

-

-

75011

Urzędy wojewódzkie

a

b

c

d

166.940,-

-

63,-

167.003,-

166.940,-

-

63,-

167.003,-

156.940,-

-

63,-

157.003,-

-

-

-

-

-

-

-

-

w tym: zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich

a

b

c

d

150.137,-

-

63,-

150.200,-

150.137,-

-

63,-

150.200,-

140.137,-

-

63,-

140.200,-

-

-

-

-

-

-

-

-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

a

b

c

d

166.000,-

-

6.000,-

172.000,-

166.000,-

-

6.000,-

172.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

90015

Oświetlenie ulic, placów

i dróg

a

b

c

d

166.000,-

-

6.000,-

172.000,-

166.000,-

-

6.000,-

172.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM WYDATKI

NA ZADANIA ZLECONE

a

b

c

d

2.301.636,-

-

6.063,-

2.307.699,-

2.301.636,-

-

6.063,-

2.307.699,-

546.500,-

-

63,-

546.563,-

-

-

-

-

-

-

-

-

WYDATKI NA ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE

POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

                                                                                              a – plan przed zmianą

                                                                                              b – zmniejszenia

                                                                                              c – zwiększenia

                                                                                              d – plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagr.

i pochodne od wynagr.

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

754

BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

a

b

c

d

-

-

12.624,-

12.624,-

-

-

12.624,-

12.624,-

-

-

10.624,-

10.624,-

-

-

-

-

-

-

-

-

75414

Obrona cywilna

a

b

c

d

-

-

12.624,-

12.624,-

-

-

12.624,-

12.624,-

-

-

10.624,-

10.624,-

-

-

-

-

-

-

-

-

851

OCHRONA ZDROWIA

a

b

c

d

-

-

2.400,-

2.400,-

-

-

2.400,-

2.400,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a

b

c

d

-

-

2.400,-

2.400,-

-

-

2.400,-

2.400,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  MIĘDZY J.S.T.

a

b

c

d

292.319,-

-

15.024,-

307.343,-

292.319,-

-

15.024,-

307.343,-

-

-

10.624-

10.624,-

-

-

-

-

-

-

-

-

§ 2

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa stanowiącego załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 50/V/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie budżetu miasta na 2003r.

a – plan przed zmianą

                                                                                              b – zmniejszenia

                                                                                              c – zwiększenia

                                                                                              d – plan po zmianach

Dz.

Roz

Nazwa

Stan środk. obrotow. na początek roku

PRZYCHODY

Wydatki ogółem

w tym:

Wpłata do budż.

Stan środk. obrot. na koniec roku

Ogółem

w tym:

dotacje

z budżetu miasta

Wydatki bieżące

z tego

wynagr.

i pochod.

Wydatki majątk.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

900

GOSPOD. KOMUNAL.

I OCHRONA ŚRODOW.

a

b

c

d

 -190.000

-

273.219

83.219

5.332.000

-

-

5.332.000

450.000

-

-

450.000

5.119.000

-

116.290

5.235.290

4.669.000

-

116.290

4.785.290

2.262.260

-

-

2.262.260

450.000

-

-

450.000

-

-

-

-

23.000

-

156.929

179.929

90017

Zakł.Gospod. Komun. – Zarz.Gospod. Komun., Lokal.

i Ciepłown.

a

b

c

d

-190.000

-

273.219

83.219

5.332.000

-

-

5.332.000

450.000

-

-

450.000

5.119.000

-

116.290

5.235.290

4.669.000

-

116.290

4.785.290

2.262.260

-

-

2.262.260

450.000

-

-

450.000

-

-

-

-

23.000

-

156.929

179.929

RAZEM ZAKŁAD BUDŻETOWY

a

b

c

d

-190.000

-

273.219

83.219

5.332.000

-

-

5.332.000

450.000

-

-

450.000

5.119.000

-

116.290

5.235.290

4.669.000

-

116.290

4.785.290

2.262.260

-

-

2.262.260

450.000

-

-

450.000

-

-

-

-

23.000

-

156.929

179.929

§ 3

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków funduszu celowego – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego załącznik Nr 15 do Uchwały          Nr 50/V/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie budżetu miasta na 2003r.

a – plan przed zmianą

                                                                                              b – zmniejszenia

                                                                                              c – zwiększenia

                                                                                              d – plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

PRZYCHODY

WYDATKI

Stan funduszu obrotow. na początek roku

Przychody

Suma bilansowa

Wydatki ogółem

w tym:

Stan funduszu obrotow. na koniec roku

Suma bilansowa

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

900

GOSPOD. KOMUN.

I OCHRONA ŚRODOWISKA

a

b

c

d

700

-

187.663

188.363

195.500

-

-

195.500

196.200

-

187.663

383.863

195.500

-

187.800

383.300

30.900,-

-

42.800

73.700

164.600

-

145.000

309.600

700

137

-

563

196.200

137

187.800

383.863

90011

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej

a

b

c

d

700

-

187.663

188.363

195.500

-

-

195.500

196.200

-

187.663

383.863

195.500

-

187.800

383.300

30.900,-

-

42.800

73.700

164.600

-

145.000

309.600

700

137

-

563

196.200

137

187.800

383.863

RAZEM PRZYCHODY

I WYDATKI FUNDUSZU CELOWEGO

a

b

c

d

700

-

187.663

188.363

195.500

-

-

195.500

196.200

-

187.663

383.863

195.500

-

187.800

383.300

30.900

-

42.800

73.700

164.600

-

145.000

309.600

700

137

-

563

196.200

137

187.800

383.863

§ 4

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków środków specjalnych stanowiących załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 50/V/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie budżetu miasta na 2003 rok.

a – plan przed zmianą

                                                                                              b – zmniejszenia

                                                                                              c – zwiększenia

                                                                                              d – plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

PRZYCHODY

WYDATKI

Stan funduszu obrotow. na początek roku

Przychody

Suma bilansowa

Wydatki ogółem

w tym:

Stan funduszu obrotow. na koniec roku

Suma bilansowa

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

600

TRANSPORT

I ŁĄCZNOŚĆ

a

b

c

d

200

-

43.708

43.908

19.500

-

5.500

25.000

19.700

-

49.208

68.908

19.300

-

49.200

68.500

19.300,-

-

49.200

68.500

-

-

-

-

400

-

8

408

19.700

-

49.208

68.908

60016

Drogi publiczne gminne

a

b

c

d

200

-

43.708

43.908

19.500

-

5.500

25.000

19.700

-

49.208

68.908

19.300

-

49.200

68.500

19.300,-

-

49.200

68.500

-

-

-

-

400

-

8

408

19.700

-

49.208

68.908

801

OŚWIATA

I WYCHOWANIE

a

b

c

d

3.556

-

28.884

32.440

39.740

5.900

-

33.840

43.296

5.900

28.884

66.280

41.910

-

21.010

62.920

41.910

-

21.010

62.920

-

-

-

-

1.386

-

1.974

3.360

43.296

-

22.984

66.280

80101

Szkoły podstawowe

a

b

c

d

3.086

-

15.184

18.270

25.210

5.900

-

19.310

28.296

5.900

15.184

37.580

27.310

-

9.110

36.420

27.310

-

9.110

36.420

-

-

-

-

986

-

174

1.160

28.296

-

9.284

37.580

80110

Gimnazja

a

b

c

d

470

-

13.700

14.170

14.530

-

-

14.530

15.000

-

13.700

28.700

14.600

-

11.900

26.500

14.600

-

11.900

26.500

-

-

-

-

400

-

1.800

2.200

15.000

-

13.700

28.700

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

853

OPIEKA SPOŁECZNA

a

b

c

d

100

-

346

446

12.000

-

-

12.000

12.100

-

346

12.446

12.000

-

-

12.000

12.000

-

-

12.000

-

-

-

-

100

-

346

446

12.100

-

346

12.446

85319

Ośrodki pomocy społecznej

a

b

c

d

100

-

346

446

12.000

-

-

12.000

12.100

-

346

12.446

12.000

-

-

12.000

12.000

-

-

12.000

-

-

-

-

100

-

346

446

12.100

-

346

12.446

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

a

b

c

d

836

-

1.834

2.670

2.400

-

-

2.400

3.236

-

1.834

5.070

3.150

-

1.810

4.960

3.150

-

1.810

4.960

-

-

-

-

86

-

24

110

3.236

-

1.834

5.070

85404

Przedszkola

a

b

c

d

836

-

1.834

2.670

2.400

-

-

2.400

3.236

-

1.834

5.070

3.150

-

1.810

4.960

3.150

-

1.810

4.960

-

-

-

-

86

-

24

110

3.236

-

1.834

5.070

RAZEM PRZYCHODY

I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

a

b

c

d

4.692

-

74.772

79.464

73.640

5.900

5.500

73.240

78.332

5.900

80.272

152.704

76.360

-

72.020

148.380

76.360

-

72.020

148.380

-

-

-

-

1.972

-

2.352

4.324

78.332

-

74.372

152.704

§ 5

Po w/w zmianach budżet miasta na 2003 rok wynosi:

- po stronie dochodów 35.559.480,-

- po stronie wydatków            36.552.094,-

Łączna kwota budżetu miasta na 2003r. wynosi 38.241.741,-.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 61/VI/03 z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:25.07.2003 11:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:26.01.2011 11:15