Uchwała Nr 60/VI/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 24 lutego 2003r.

zmieniająca uchwałę Nr 50/V/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie budżetu miasta na 2003 rok.

            Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d), art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 7, art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 4, art. 48 ust. 1, art. 109, art. 111, art. 112, art. 113, art. 116 ust. 4, art. 118, art. 124 ust. 1-3, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§  1

§ 14 pkt 2 uchwały Nr 50/V/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie budżetu miasta na 2003r. otrzymuje brzmienie:

„2. przekazania jednostkom budżetowym uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami danego działu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków dotyczących wynagrodzeń z pochodnymi.”

§  2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Nr 60/VI/03 z dnia 24 lutego 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr 50/V/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie budżetu miasta na 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:25.07.2003 11:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:26.01.2011 11:14