OBWIESZCZENIE

STAROSTY LUBLINIECKIEGO

WB.6740.1.1.2019 z dnia 29 lipca 2019r.

 o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r., - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474), zawiadamia się, że na wniosek złożony w dniu 11 czerwca 2019r. przez Gminę Lubliniec reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Lublińca – Pana Edwarda Maniurę, z siedzibą w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, uzupełnionym w dniu 17 lipca 2019r. - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego, na dz. o nr ew.:

- Gmina Lubliniec, Jednostka ewidencyjna: Lubliniec, Obręb: 0003 Steblów, działki nr: 149, 147, 11, 602/12, 601/12, 521/13, 335/14, 772/14, 652/15, 146, 169/142, 701/16, 702/16, 851/17, 669/17, 780/17, 1043/17, 145, 378/18, 579/18, 453/19, 452/19, 715/20, 774/20, 692/21, 988/21, 144, 143, 168/142, 941/25, 897/25, 899/26, 901/26, 903/26, 913/27, 915/29, 303/29, 30, 31, 962/34, 148, 1117/43, 498/43, 499/43, 549/43, 550/43, 551/43, 552/43, 572/43, 413/45, 414/45, 415/45, 454/45, 513/46, 512/46, 511/46, 1093/102

- Gmina Kochanowice, Jednostka ewidencyjna: Kochanowice, Obręb: 0006 Lubecko, działki nr: 1467/801, 2528/523.

 

Akta sprawy wraz z dokumentacją budowlaną znajdują się w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7 (pok. 23).

Równocześnie informuję, że wszystkie uwagi odnośnie rozpatrywanej sprawy, strony mogą wnosić w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Z dniem doręczenia niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, pod rygorem nieważności czynności prawnej - art. 11d ust. 9 i ust. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r., - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBLINIECKIEGO z dnia 29 lipca 2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Kazuch
Data publikacji:01.08.2019 10:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Kazuch
Data aktualizacji:01.08.2019 10:11