Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia i południowej dzielnicy miasta Lublińca...

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia i południowej dzielnicy miasta Lublińca oraz dla terenu przeznaczonego pod budowę linii zasilającej 110 kV dla głównego punktu zasilania (GPZ) planowanego w rejonie oczyszczalni miejskiej.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu nr 194 / XIV / 03 z dnia 30.10.2003r. i 319/XXIII/04 z dnia 29.07.2004r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca obejmującego obszar śródmieścia i południowej dzielnicy miasta oraz teren pod budowę linii zasilającej 110 kV , wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.02.2006r. do 21.03.2006r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5 ( II piętro, pokój nr 26 ) w dniach pracy Urzędu, w godz. od 7:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.02.2006r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5 ( I piętro, pokój nr 11) o godz. 16:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lublińca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.04.2006r.

Burmistrz Miasta Lublińca

mgr Józef Kazik

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia i południowej dzielnicy miasta Lublińca...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Rafał Popiołek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.02.2006 10:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż