wersja do wydruku Joanna Wicher 07.02.2019 12:52

ZARZĄDZENIE NR 46/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie realizacji zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu

ZARZĄDZENIE NR 46/2019

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 05 lutego 2019 roku

 

w sprawie realizacji zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych

przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz.994 z późn. zm) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz.UE L.119,s.1), §3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr.100 poz.1024),art.68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (poz.526), Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu wprowadzonego Zarządzeniem Nr.65/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25.03.2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu ze zmianami

§ 1

Wprowadza się do użytku służbowego następującą dokumentację :

1. Politykę Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.

2. Politykę Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

3. Regulamin Użytkownika Systemów Teleinformatycznych Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

4. Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

§ 2

1. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych pełniącego funkcję Inspektora Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

§ 3

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadane przez Burmistrza Miasta Lublińca - Administratora Danych na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują swoją moc do czasu nadania nowych upoważnień.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr.256/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie realizacji zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 46/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie realizacji zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.02.2019 12:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż