wersja do wydruku Jola Pluta 04.02.2019 13:12

I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Wincentego Witosa.

Burmistrz Miasta Lublińca

ogłasza

I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu

przy ulicy Wincentego Witosa.

 

I. Przedmiot sprzedaży:

Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 367/22 o pow. 0,7842 ha z km 2 obręb Steblów, zapisana w Księdze Wieczystej CZ1L/00054597/5 jako własność Gminy Lubliniec.

Dział III „Prawa, Roszczenia i Ograniczenia” oraz Dział IV „Hipoteka” nie zawiera wpisów.

 

II. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Lublińcu przy ul. W. Witosa.

Działka leży w peryferyjnej, północnej części miasta,posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej- ul. W. Witosa. Kształt regularny, prostokątny. Otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna, pola uprawne oraz szlak kolejowy relacji Lubliniec-Kluczbork.

Część nieruchomości od strony ul. W. Witosa porośnięta jest samosiejkami. Teren działki płaski, niezabudowany, nie użytkowany. Uzbrojenie w ulicy Witosa wodociąg, kanalizacja sanitarna sieć elektroenergetyczna-oświetleniowa, gaz przy skrzyżowaniu z ulicą Oleską.

 

III. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Symbol – 32P Tereny działalności produkcyjnej, składów i magazynów oraz handlu hurtowego.

Dla przedmiotowego terenu obowiązują między innymi zakazy:

-lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,

-lokalizowanie obiektów o funkcji przemysłowej i uciążliwych obiektów usługowo-wytwórczych, w tym baz budowlanych, transportowych.

UWAGA: Powyżej opisano ogólne ustalenia m.p.z.p. z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. PADEREWSKIEGO 5 II piętro pokój nr 26.

 

IV. Cena wywoławcza nieruchomości: 386.000,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

W przypadku zmiany stawki podatku VAT do ceny prawa własności zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

 

V. Termin i miejsce przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu,

ul. Paderewskiego 5, Sala posiedzeń nr 11 - I piętro

w dniu 17 kwietnia 2019r.

o godzinie 9:20

 

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (Dz. U z 2014r., Poz. 1490 t.j) Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

VI. Warunki przetargu:

WADIUM

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 40.000,oo zł na konto Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach O/Częstochowa nr 11105011421000000500966791 do dnia 10 kwietnia 2019r. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy. Na dokumencie przelewu należy wpisać numer działki na które zostało wpłacone wadium. Tytuł wpłaty wadium winien również wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu (osoba fizyczna, spółka - nazwa spółki, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą- nazwa firmy). Wadium:

-wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,

-wpłacone przez oferenta, który przetargu nie wygra, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu,

-nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

 

DOKUMENTY

W dniu przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

 

1/osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2/podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),

3/pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,

4/w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

5/w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (druk do pobrania- załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia). W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana.

6/oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

7/ oświadczenie - zgoda nabywcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym na wywieszenie na tablicy ogłoszeń, informacji o wyniku przetargu, która zawiera dane osobowe imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego (druk do pobrania - załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia).

 

 

VII. Informacje ogólne

1/Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca,

2/Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,

3/Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym,

4/Wylicytowana cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem przebiegu granic.

5/Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt może zlecić okazanie lub odtworzenie granic,

6/Wpłata ceny osiągniętej w przetargu musi być dokonana przed spisaniem umowy notarialnej, tak aby w dniu spisania umowy kwota była zaksięgowana na koncie Urzędu,

7/Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.

 

Informacji związanych ze zbyciem wyżej opisanej nieruchomości udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu II piętro, pokój Nr 25, tel. (34) 3530-100 (w.127,129) e-mail: grunty@lubliniec.pl Ogłoszenie w pełnej wersji wywieszone jest na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce aktualności/przetargi/ zamówienia publiczne i w Biuletynie Informacji Publicznej /Nieruchomości/ Ogłoszenia o przetargach. W prasie opublikowane jest w wersji skróconej.

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Wincentego Witosa.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.02.2019 13:12