wersja do wydruku Joanna Wicher 28.01.2019 14:10

Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Tysiąclecia na okres do 3 lat.

Zarządzenie Nr 31/2019

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 18 stycznia 2019 r.

 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Tysiąclecia na okres do 3 lat.

 

Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i art. 13 ust.1, art. 25 ust 1 art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwałę nr 529/XLVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. nr 12, poz. 202 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Tysiąclecia 5 w Lublińcu nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Lublińcu stanowiącą własność Gminy Lubliniec na okres do 3 lat oraz podaje się wykaz tej nieruchomości:

  1. Część działki nr 2627/170 o pow. 2,9025 ha z karty mapy 4 obręb Lubliniec zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00033852/8 jako własność Gminy Lubliniec położonej w Lublińcu przy ul. Tysiąclecia.

  1. Dzierżawie podlegać będzie część nieruchomości o powierzchni 54 m2.

  2. Roczny czynsz dzierżawny z tytułu niniejszej umowy wynosić będzie 20,66 zł brutto (słownie: dwadzieścia zł 66/100) t.j. 16,80 zł netto + 23% podatku VAT w wys. 3,86 zł.

  3. Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

- pierwsza rata do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy

- druga rata do dnia 30 października każdego roku dzierżawy

na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu w ING Bank Śląski S. A. o/Częstochowa Nr 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 lub w kasie Urzędu.

  1. Ustalona kwota czynszu ulegać będzie corocznie zmianie o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, o czym dzierżawca będzie powiadamiany pisemnie. W przypadku wskaźnika ujemnego, kwota czynszu nie ulega zmianie.

§ 2

Wykaz niniejszy podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj. od dnia 19 stycznia 2019 r. do dnia 8 lutego 2019 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Tysiąclecia na okres do 3 lat.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.01.2019 14:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż