U C H W A Ł A    NR  50/V/2003

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA 30 stycznia 2003r.

w sprawie: budżetu miasta na 2003 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. „d”, art.51 ust.1 i 2, art.57, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.) oraz art.19 ust.7, art.21 ust.3, art.22 ust.4, art.48 ust.1, art.109, art.111, art.112, art.113, art.116 ust.4, art.118, art.124 ust.1-3, art.128 ust.2 ustawy     z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, poz.1014 z późn.zm.) u c h w a l a, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2003r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 w kwocie 35.409.044,-, z czego:

-         na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 3                       – 32.797.089,-zł,

-         na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

       zgodnie z załącznikiem Nr 4                                                       2.301.636,-,

-         na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej

wykonywane na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5                           18.000,-

-         na zadania publiczne wynikające z porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie

załącznikiem Nr 6                                                                             292.319,-

  1. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2003r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 w kwocie 36.401.658,-, z czego:

-         na zadania własne zgodnie z załącznikiem Nr 8                              33.789.703,-zł

-         na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

zgodnie z załącznikiem Nr 9                                                            2.301.636,-

-         na zadania publiczne z zakresu administracji

rządowej wykonywane na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej, zgodnie

z załącznikiem Nr 10                                                                         18.000,-zł

-         na zadania publiczne wynikające z porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego,

zgodnie z załącznikiem Nr 11                                                             292.319,-zł.

§ 2

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200.000,-.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu miasta na 2003 rok w kwocie 992.614,-.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

§ 4

  1. Ustala się przychody budżetu miasta na 2003 rok w kwocie 2.682.261,- z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek – zgodnie z załącznikiem Nr 11.
  2. Ustala się rozchody budżetu miasta na 2003 rok w kwocie 1.689.647,- z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek – zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 5

Łączna kwota budżetu miasta na 2003r. wynosi 38.091.305,-, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych w 2003r. podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 48.020,- – zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 7

Ustala się przychody i wydatki w 2003r. dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 14:

-         przychody 5.332.000,-

-         wydatki     5.119.000,-zł.

Ustala się dotację celową z budżetu miasta na 2003r. dla Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w kwocie 450.000,- na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

§ 8

Wprowadza się do budżetu miasta na 2003 rok subwencję ogólną w kwocie 8.567.422,-,

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej                       7.500.324,-

- część podstawowa subwencji ogólnej                         15.987,-zł

- część rekompensująca subwencji ogólnej               1.051.111,-zł.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w budżecie miasta na 2003 rok w kwocie 250.000,-.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2003 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003r. – zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12

Prognozowane kwoty długu na 2003r. i lata następne stanowi załącznik Nr 17.

§ 13

Planowane spłaty zobowiązań na 2003r. i lata następne stanowi załącznik Nr 18.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

  1. dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych.
  2. przekazania jednostkom i zakładowi budżetowemu uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków dotyczących wynagrodzeń z pochodnymi.
  3. tworzenia lokat z wolnych środków budżetowych w innych bankach poza bankiem prowadzącym rachunek podstawowy budżetu miasta.
  4. samodzielnego, jednorazowego zaciągania w roku budżetowym zobowiązań do kwoty 3.000.000,-.

§ 15

Zobowiązuje się wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów  budżetowych oraz do oszczędnego i celowego gospodarowania środkami budżetowymi.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 50/V/03 z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie: budżetu miasta na 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:24.07.2003 13:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:26.01.2011 11:11