wersja do wydruku Jola Pluta 04.12.2018 14:20

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej.

Burmistrz Miasta Lublińca

ogłasza

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej.

 

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr:

1481/51 z km 1 obręb Lubliniec oraz

3630/56, 2837/56, 2838/56 z km 2 obręb Lubliniec.

 

Uzasadnienie ograniczenia:

Z uwagi na kształt i wielkość działek nie ma możliwości zagospodarowania ich jako odrębnych nieruchomości a dojazd możliwy będzie przez posesję od ul. Wyspiańskiego lub przez nieruchomość od ul. M.C. Skłodowskiej. Wydzielone części mogą powiększyć i polepszyć warunki zagospodarowania przyległych nieruchomości wymienionych w tytule ogłoszenia.

I. Przedmiot przetargu:

Nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 0,0384 ha składająca się z działek:

- nr 1511/51 o pow. 0,0060 ha z km 1 obręb Lubliniec

- nr 3729/56 o pow. 0,0324 ha z km 2 obręb Lubliniec,

opisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/00032900/3 jako własność Gminy Lubliniec

W Dziale III widnieje wpis o treści:

służebności przesyłu na czas nieoznaczony ograniczona wykonywaniem do działki nr 900/51 opisanej w tej księdze wieczystej polegająca na prawie do posadowienia na niej urządzeń elektroenergetycznych tj. linii kablowej mającej na celu przyłączenie nowych odbiorców, która obejmuje pas technologiczny o szerokości 1 m (po 0,5 m) po każdej ze stron od osi kabla i przebiega na odcinku 15 m wzdłuż linii kablowej nn i jest ona związana z zlokalizowaniem na wyżej opisanej nieruchomości linii kablowej nn, a także prawie dostępu w przyszłości do tych urządzeń oraz w celu usuwania awarii, dokonywania przeglądu, kontroli, konserwacji, pomiarów, remontów, modernizacji i wymiany, zgodnie z załącznikiem graficznym, za jednorazowym wynagrodzeniem” służebność obejmowała będzie łączną powierzchnię 15 m2; odnośnie działki nr 900/51 dla Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna, Kraków. Wpis ten nie będzie przeniesiony do księgi wieczystej nabywającego. Dział IV „Hipoteka” nie zawiera wpisów.

 

II. Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, składająca się z dwóch działek opisanych szczegółowo powyżej, położona przy ul. M.C. Skłodowskiej. Kształt działek regularny, zbliżony do prostokąta. Zbywane działki graniczą z nieruchomością zabudowaną od ul. M.C. Skłodowskiej tj z działką nr 1481/51 i 3630/56, z nieruchomością gminną, jak również z posesjami zlokalizowanymi przy ul. Wyspiańskiego tj. działką nr 2837/56 i nr 2838/56 a więc dojazd do nich możliwy będzie przez nieruchomości zabudowane od ul. Wyspiańskiego lub przez nieruchomość zabudowaną od ul. M.C. Skłodowskiej.

 

III. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Symbol - 125U,US

usługi, usługi sportu i rekreacji oraz ośrodków rehabilitacyjnych i opiekuńczych


 

UWAGA: Powyżej opisano ogólne ustalenia m.p.z.p. Z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. PADEREWSKIEGO 5 II piętro pokój nr 26.

IV. Cena wywoławcza nieruchomości: 50.000,oo zł

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

V. Termin i miejsce przetargu:

 

II przetarg ustny ograniczony odbędzie się w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5,

Sala posiedzeń nr 11 - I piętro

w dniu 23 stycznia 2019r o godzinie 920

 

I przetarg ustny ograniczony przeprowadzony w dniu 31 października 2018r.

Zakończył się dla w/w nieruchomości wynikiem negatywnym.

 

 

 

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014r., Poz. 1490 ze zm.). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

 

VI. Warunki uczestnictwa w przetargu:

1/ Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,oo na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Katowicach O/Częstochowa nr 11105011421000000500966791 do dnia 16 stycznia 2019r. z zaznaczeniem „Przetarg dot. działki nr 1511/51 i nr 3729/56 przy ul. M.C. SkłodowskiejTytuł wpłaty wadium winien również wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu. Datą dokonania wpłaty wadium w pieniądzu jest data wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy.

WADIUM:

- wpłacone przez oferenta, który nie został zakwalifikowany do przetargu, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu,

- wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,

- przepada na rzecz Urzędu Miejskiego w Lublińcu, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

 

2/ Złożenie do dnia 16 stycznia 2019r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lublińcu w zalakowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg dot. działki nr 1511/51 i nr 3729/56 przy ul. M.C. Skłodowskiej pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu oraz dołączenie do pisma:

 • dowodu wpłaty wadium [kopię przelewu lub elektroniczne potwierdzenie realizacji polecenia przelewu],

 • osoby prawne – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, zamierzające nabyć przedmiotową nieruchomość na prowadzenie działalności gospodarczej – wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej [www.firma.gov.pl],

 • oświadczenia uczestnika przetargu, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

VII. Informacje ogólne:

 1. Lista podmiotów zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu na tablicy informacyjnej na parterze budynku w dniu 21 stycznia 2019r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu w BIP/Nieruchomości.

 2. Osoby reprezentujące podmioty zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są w dniu przetargu wylegitymować się dowodem osobistym, a w przypadku pełnomocników przedstawić stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu w przetargu.

 3. w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym upoważnieniem drugiego małżonka zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana.

 4. Wszelkie koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca,

 5. Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 6. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 7. Wylicytowana cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem przebiegu granic. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt może zlecić okazanie lub odtworzenie granic,

 8. Wpłata ceny osiągniętej w przetargu musi być dokonana przed spisaniem umowy notarialnej, tak aby w dniu spisania umowy kwota była zaksięgowana na koncie Urzędu,

 9. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.

Informacji związanych ze zbyciem wyżej opisanej nieruchomości udziela Wydział Nieruchomości
i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu II piętro, pokój Nr 25, tel. (34) 3530-100 ( w.127,129) e-mail: grunty@lubliniec.pl Ogłoszenie niniejsze wywieszone jest na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, opublikowane w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu
www.lubliniec.pl w zakładce aktualności/przetargi/zamówieniapubliczne i w Biuletynie Informacji Publicznej /Nieruchomości/ Ogłoszenia o przetargach. W prasie ogłoszenie opublikowane jest w wersji skróconej. Lubliniec, dnia 03-12-2018r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2018 14:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż