Lubliniec, dnia 23.10.2018r.

 

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           

            Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przy
ul. Spokojnej 2
, działając na podstawie art. 39 Prawa zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zmian.), ogłasza przetarg nieograniczony.     

 

 1. Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest odbiór ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z terenu Oczyszczalni Ścieków w Lublińcu w ilości ok. 2.000 Mg wraz z załadunkiem i transportem do miejsca odzysku oraz przeprowadzenie przetwarzania osadu.

 

      Termin realizacji :

Wymagany termin wykonania zamówienia : do 31.01.2020r.

 1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującym kryterium :

 

 • cena oferty      -    100%.

    

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium, będzie się posługiwał następującym wzorem :

      

                                           C min.                                       C min.   -   cena min. wśród złożonych ofert

                               An  =  -----------  x  100                          C n        -   cena badanej oferty      

                                              Cn                                              n        -   numer oferty

     

 1. Wadium wynosi : 10.000 zł, słownie zł : dziesięć tysięcy 00/100.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

       Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że oferent jest  związany ofertą do dnia 05.12.2018r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny spełniania tych warunków  :
 • Wykonawca musi posiadać ważne zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
 • Wykonawca musi posiadać ważne zezwolenie na transport komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05)
 • ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożenie oświadczenia na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp.     
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
 2. Zamawiający nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej, ani nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej.
 3. Termin składania ofert.

9.1  Ofertę należy składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Zamawiającego,
pok. nr 1 (sekretariat) do dnia :  06.11.2018r.  do godz. 950

       Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania opakowań lub kopert.

9.2 Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach opatrzonych  hasłem : „Oferta przetargowa na odbiór z transportem osadu z Oczyszczalni Ścieków w Lublińcu”

10.   Otwarcie ofert.

10.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu  06.11.2018r.  o godz.1000  w siedzibie Zamawiającego.

10.2 Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Oferentów.

10.3 Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

10.4 Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego, w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej : www.zgklic.pl i www.lubliniec.bip.info.pl przy ZGKLiC.

         Niezależnie od tego, wszyscy oferenci zakwalifikowani do udziału w przetargu, powiadomieni zostaną pisemnie.

10.5 SIWZ i pozostałe materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie na stronie  internetowej : www.zgklic.pl , fax-em, pocztą lub w siedzibie Zamawiającego.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE PRZETARGU na odbiór osadów ściekowych wraz z załadunkiem i transportem oraz przetwarzanie osadu
Podmiot udostępniający informację:ZGKLiC 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:30.10.2018 09:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:30.10.2018 09:01