Uchwała Nr 48/IV/02

Rady Miejskiej w Lublińcu

 z dnia 30 grudnia 2002r.

               

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Lubliniec

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia  7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z póź. zm.), art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz.718) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Koszty pobytu dziecka w przedszkolu pokrywane są ze środków budżetu miasta oraz opłat wnoszonych przez rodziców.

2. Ustala się opłaty stałe za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lubliniec w następującej wysokości:

1)110zł miesięcznie za 1 dziecko, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie dziecka przekracza 700zł,

2)60 zł miesięcznie za 1 dziecko, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie dziecka nie przekracza 700zł.

3. Za przebywanie dziecka niepełnosprawnego w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 w Lublińcu ustala się opłatę w wysokości 75% opłat, o których mowa w ust.2.

1.        Przeciętny miesięczny dochód, o którym mowa w ust. 2 ustala się dzieląc łączną kwotę dochodów uzyskanych przez członków rodziny w poprzednich trzech miesiącach poprzedzających złożenie wniosku, przez liczbę trzy i liczbę członków rodziny.

2.        Za dochody, o których mowa w ust. 6, uważa się:

1)        dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zasiłki wychowawcze, alimenty otrzymane na rzecz dzieci na podstawie wyroku lub ugody sądowej, stypendia

3.        Stała dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu stanowi 100% wartości surowca użytego do przygotowania posiłków.

7. Ustala się dzienną stawkę żywieniową w wysokości 3,60 zł.

8. Rodzice uiszczają opłatę, o której mowa w ust. 2, 3 i 7 do 8-go dnia każdego  miesiąca na konto wskazane przez dyrektora przedszkola.

 9. Niezapłacenie opłat w stosownym terminie spowoduje naliczenie ustawowych odsetek.

10. Odsetki nalicza się od następnego dnia po wyznaczonym terminie do dnia  wpłaty włącznie.

11. Za dzień wpłaty uważa się wpływ środków na konto wskazane przez przedszkole.

12. Opłaty, o których mowa w ust. 2, 3 i 7 stanowią dochód gminy Lubliniec.

13.Wysokość opłaty ustala w umowie cywilnoprawnej zawartej z rodzicami dyrektor przedszkola na podstawie złożonego wniosku.

14.Opłaty obliczane zgodnie z ust.3 i § 2 ust. 1 zaokrągla się do pełnego złotego z zaokrągleniem w górę.

15. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się na podstawie wniosku złożonego przez rodzica i udokumentowanego dochodu, o którym mowa w ust.4, od pierwszego dnia miesiąca, jeżeli wniosek został złożony pierwszego dnia, lub od  pierwszego dnia następnego miesiąca, jeżeli wniosek został złożony w trakcie miesiąca.

16. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 2 ustala się na okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy.

17. W przypadku zmiany sytuacji materialnej i rodzinnej, powodującej zmiany przeciętnego miesięcznego dochodu, rodzic zobowiązany jest do ponownego udokumentowania dochodu. W przypadku niedostarczenia wniosku dyrektor przedszkola ustala opłaty stawki najwyższej.

§ 2

1. Wprowadza się ulgę 50% w odpłatności z tytułu uczęszczania do przedszkola drugiego i następnego dziecka tylko w przypadku uiszczania opłaty za pierwsze dziecko określonej w § 1 ust. 2 pkt. 2   a wynikającej z kryterium dochodowego.

2. Zwolnienie z opłat określonych w § 1 ust.2 i 3 przysługuje w przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka, spowodowanej chorobą dziecka, pobytem w szpitalu lub sanatorium przez co najmniej dwa miesiące.

3. Rodzice nie ponoszą opłat określonych w § 1 ust.2 i 3 w przypadku wypisania dziecka na okres nie krótszy niż trzy miesiące kalendarzowe.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta Lublińca może zwolnić z ponoszenia opłat określonych w § 1 ust.2 i 3 na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora przedszkola

5. Zwrot dziennej stawki żywieniowej przysługuje rodzicom za każdą nieobecności dziecka w przedszkolu powyżej jednego dnia.

§ 3

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu może zrefundować koszty, o których mowa w § 1, rodzicom spełniającym warunki określone ustawą o pomocy społecznej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca i Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 366/XLII/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Lubliniec.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 48/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Lubliniec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:24.07.2003 13:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:25.01.2011 15:31