Uchwała Nr 47/IV/02

Rady Miejskiej w Lublińcu

 z dnia 30 grudnia 2002r.

               

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez miasto Lubliniec

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.(z póź. zm.) o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) i art. 34 b ustawy z dnia  30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z póź. zm.)

Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Koszty pobytu dziecka w żłobku pokrywane są ze środków budżetu miasta oraz opłat wnoszonych przez rodziców.

2. Ustala się opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Lubliniec w następującej wysokości:

1)      110zł miesięcznie za przebywanie dziecka w żłobku, jeśli przeciętny  miesięczny dochód na osobę w rodzinie dziecka przekracza 700zł

2)      60 zł miesięcznie za przebywanie dziecka w żłobku, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie dziecka nie przekracza 700zł

      3. Na opłaty za przebywanie dziecka w żłobku, o których mowa w ust. 2, składają

      się koszty utrzymania żłobka bez kosztów zakupu środków żywności.

4.Stała dzienna stawka żywieniowa w żłobku stanowi 100% wartości surowca użytego do przygotowania posiłków.

5.      Ustala się dzienną stawkę żywieniową w wysokości 3,20 zł.

6.      Przeciętny miesięczny dochód, o którym mowa w ust. 2 ustala się dzieląc łączną kwotę dochodów uzyskanych przez członków rodziny w poprzednich trzech miesiącach poprzedzających złożenie wniosku, przez liczbę trzy i liczbę członków rodziny.

7.      Za dochody, o których mowa w ust. 6, uważa się:

1)      dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

2)      zasiłki wychowawcze,

3)      alimenty otrzymane na rzecz dzieci na podstawie wyroku lub ugody sądowej,

4)      stypendia

      8. Rodzice uiszczają opłatę, o której mowa w ust. 2 i 5 do 8-go dnia każdego

      miesiąca na konto wskazane przez kierownika żłobka.

9. Niezapłacenie opłat w stosownym terminie spowoduje naliczenie ustawowych odsetek.

10. Odsetki nalicza się od następnego dnia po wyznaczonym terminie do wpłaty włącznie.

11. Za dzień wpłaty uważa się wpływ środków na konto żłobka

12. Opłaty, o których mowa w ust. 2 i 5, stanowią dochód gminy Lubliniec.

13. Wysokość opłaty ustala w umowie cywilnoprawnej zawartej z rodzicami kierownik żłobka na podstawie przedłożonego wniosku.

14. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się na podstawie wniosku złożonego przez rodzica i udokumentowanego dochodu, o którym mowa w ust.6, od pierwszego dnia miesiąca, jeżeli wniosek został złożony pierwszego dnia, lub od  pierwszego dnia następnego miesiąca, jeżeli wniosek został złożony w trakcie miesiąca, jednakże nie rzadziej niż raz na rok.

§ 2

1. Wprowadza się ulgę 50% w odpłatności z tytułu uczęszczania do żłobka drugiego i następnego dziecka tylko w przypadku uiszczania opłaty za pierwsze dziecko określonej w § 1 ust. 2 pkt. 2   a wynikającej z kryterium dochodowego.

2. Zwolnienie z opłat określonych w § 1 ust. 2 przysługuje w przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą dziecka, pobytem w szpitalu lub sanatorium przez co najmniej dwa miesiące.

3. Rodzice nie ponoszą opłat określonych w § 1 ust. 2 w przypadku wypisania dziecka na okres nie krótszy niż trzy miesiące kalendarzowe.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta Lublińca może zwolnić z ponoszenia opłat określonych w § 1 ust. 2 na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika żłobka.

5. Zwrot dziennej stawki żywieniowej przysługuje rodzicom za każdą nieobecność dziecka w żłobku.

§ 3

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu może zrefundować koszty, o których mowa w § 1, rodzicom spełniającym warunki określone ustawą o pomocy społecznej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca i Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 367/XLII/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez gminę Lubliniec.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2003r. i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń miasta i żłobka.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 47/IV/02 z dnia 30 grudnai 2002 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez miasto Lubliniec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:24.07.2003 13:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:25.01.2011 15:30