U C H W A Ł A  NR 42 / IV / 02

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dn. 30 grudnia 2002r.

w sprawie uwzględnienia protestu Pana Jana Kempa z dn. 28.09.2002r.

do projektu zmian fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca

dla terenu w rejonie ul. Cebulskiego i targowiska miejskiego  w Lublińcu

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dn.8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 23 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 7 lipca 1994r. ( Dz.U. Nr 15 z 1999r. poz. 139 z późn. zm. ) Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje :

§  1

Uwzględnia się protest i  pozostawia dla terenu sąsiadującego z terenem garaży i terenem Wspólnoty Mieszkaniowej ( teren klasztoru O.O. Oblatów ) dotychczasowy zapis planu tj. oświata i wychowanie , kultura , usługi inne.

   

 Integralną częścią uchwały jest uzasadnienie.

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 42/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uwzględnienia protestu Pana Jana Kempa z dn. 28.09.2002r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:24.07.2003 12:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:25.01.2011 15:29