OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) oraz uchwałą Nr 429/XLII/05 z dnia 28.09.2005r. Rady Miejskiej w Lublińcu zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca.Celem zmiany studium zatwierdzonego Uchwałą Nr 352/XXVII/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2004r. jest konieczność wyznaczenia nowych terenów rekreacyjno-sportowych w rejonie basenu w Parku Grunwaldzkim i terenów pod zabudowę letniskową w dzielnicy Kokotek pomiędzy stawem Posmyk a stawem hodowlanym Kokotek II.Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w studium. Wnioski na piśmie należy zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Lublińcu ul. Paderewskiego 5 w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Szczegółowych informacji udziela referat planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Lublińcu ul. Paderewskiego 5 , II p. ,pokój 26 , tel. 3530100 w. 131.Burmistrz Miasta Lublińca

mgr Józef Kazik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Rafał Popiołek
Data publikacji:02.12.2005 13:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak