wersja do wydruku Joanna Wicher 06.04.2018 08:52

Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok

      ZARZĄDZENIE NR 56/2018

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 20 MARCA 2018 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późn. zm) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm.) z a r z ą d z a, co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2018r. zgodnie z Załącznikami 1 i 2 do Zarządzenia realizowanych
w ramach
zadań własnych i zleconych z tytułu :

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.70.2.2018 z dnia 7 marca 2018r. o kwotę 18.244,00 (rozdz.75011) z przeznaczeniem podziału kwoty na realizację zadań wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - 17.153,00 zł oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -1.091,00 zł.

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2018r. wynosi:

 

po stronie dochodów 97.480.295,20 zł

po stronie wydatków 106.758.070,20 zł

deficyt budżetu 9.277.775,00 zł

 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.04.2018 08:52