wersja do wydruku Joanna Wicher 27.03.2018 12:11

Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego na okres do 3 lat.

Zarządzenie Nr 50/2018

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 13 marca 2018 r.

 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego na okres do 3 lat.

 

Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) i art. 13 ust.1, art. 25 ust 1 art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121) oraz uchwałę nr 529/XLVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. nr 12, poz. 202 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową zabudowaną pawilonem handlowym położoną w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego stanowiącą własność Gminy Lubliniec na okres do 3 lat oraz podaje się wykaz tej nieruchomości:

  1. Działka nr 3791/327 o pow. 0,0063 ha z karty mapy 6 obręb Lubliniec zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00035080/9 jako własność Gminy Lubliniec.

  1. Dzierżawie podlegać będzie pawilon handlowy wraz z gruntem o pow. 63 m2.

  2. Roczny czynsz dzierżawny z tytułu niniejszej umowy wynosić będzie 1.977,84 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt siedem zł 84/100) t. j. 1.608,00 zł netto + 23% podatku VAT w wys. 369,84 zł.

  3. Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

- pierwsza rata do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy

- druga rata do dnia 30 października każdego roku dzierżawy

na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu w ING Bank Śląski S. A. o/Częstochowa Nr 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 lub w kasie Urzędu.

  1. Ustalona kwota czynszu ulegać będzie corocznie zmianie o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, o czym dzierżawca będzie powiadamiany pisemnie. W przypadku wskaźnika ujemnego, kwota czynszu nie ulega zmianie.

§ 2

Wykaz niniejszy podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj. od dnia 14 marca 2018 r. do dnia 3 kwietnia 2018 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego na okres do 3 lat.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2018 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż