wersja do wydruku Jolanta Bryś 03.11.2005 15:27

Zarządzenie Nr 166/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 października 2005r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości ...

Zarządzenie Nr 166/2005

    Burmistrza Miasta Lublińca

 z dnia 27 października 2005r.

 

 

w sprawie:   podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości przeznaczonych          do sprzedaży.

 

                        Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.             o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 28 art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2004r.  Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lublińcu  Nr 49/IV/02       z dnia 30 grudnia 2002r. zmieniająca uchwałę Nr 99/X/99 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 sierpnia 1999r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Lublińca ze zmianami i zarządzenia Nr 21/2003 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie ogłoszenia listy nieruchomości - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Lublińca przeznaczonych do sprzedaży:

 

1. Lokal mieszkalny nr …. o pow. 45,97 m2 w budynku przy ………………….,             położony na działce nr 2203/170, km 4 obr. Lubliniec, o pow. 0,1071 ha, zapisanej                w  KW 38753 jako własność miasta Lublińca, na rzecz  …………………….

Wartość lokalu  wynosi:    ….. zł +obowiązująca stawka podatku VAT

Wartość ułamkowej części gruntu wynosi:  ………..zł +obowiązująca stawka podatku VAT

Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste w ułamkowej części gruntu

Pierwsza opłata wynosi 25% wartości ułamkowej części gruntu

Opłaty roczne wynoszą 1% wartości ułamkowej części gruntu.

 

2. Lokal mieszkalny nr … o pow. 45,41m2 w budynku przy ………………..………,     położony na działce nr 2217/181, km 4 obr. Lubliniec, o pow. 0,0354 ha, zapisanej w  KW 39419 jako własność miasta Lublińca, na rzecz  ……………………………..

Wartość lokalu  wynosi:    ……. zł +obowiązująca stawka podatku VAT

Wartość ułamkowej części gruntu wynosi:  ………zł +obowiązująca stawka podatku VAT

Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste w ułamkowej części gruntu

Pierwsza opłata wynosi 25% wartości ułamkowej części gruntu

Opłaty roczne wynoszą 1% wartości ułamkowej części gruntu.

 

W obowiązującym do dnia 31-12-2003r. planie ogólnym  zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca tereny obejmujące powyższe nieruchomości  oznaczone są symbolem:  20 MW + MNn + U  Zabudowa wielorodzinna, małe domy mieszkalne, usługi.

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 166/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 października 2005r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.11.2005 15:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż