wersja do wydruku Joanna Wicher 27.12.2017 08:59

ZARZĄDZENIE NR 252/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 01 GRUDNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.

          ZARZĄDZENIE NR 252/2017

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 01 GRUDNIA 2017 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r., poz.2077) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ) z a r z ą d z a, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2017r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia:

 

  1. realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :

 

  1. zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.47.36.2017 z dnia 27 listopada 2017r. o kwotę 8.028,00(rozdz.80104), która była przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku,

  2. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.47.36.2017 z dnia 27 listopada 2017r. o kwotę 8.028,00(rozdz.80105), z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku,

 

  1. realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu :

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.162.17.2017 z dnia 30 listopada 2017r. o kwotę 945.342,00zł (rozdz.85501) z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ,

 

 

3) realizowanych 3) realizowanych w ramach umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.378,18 zł (rozdz.80101) i kwotę 594,54 zł (rozdz.80110) zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Koszęcin i Gminą Pawonków na organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2017/2018, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze "Skała" w Lublińcu.

 

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2017r. wynosi:

 

po stronie dochodów 95.888.066,33 zł

po stronie wydatków 106.975.837,33 zł

deficyt budżetu 11.087.771,00 zł

 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 252/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 01 GRUDNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.12.2017 08:59