wersja do wydruku Joanna Wicher 22.12.2017 08:59

ZARZĄDZENIE NR 242/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 LISTOPADA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.

       ZARZĄDZENIE NR 242/2017

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 14 LISTOPADA 2017 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art.222 ust.4 art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r., poz.2077) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017r. Poz. 1875 ) z a r z ą d z a, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2017r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia:

 

  1. realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :

 

  1. przeznaczenia z rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe oraz urlopy na poratowanie zdrowia dla pracowników kwoty 43.020,00 zł (rozdz. 75818) na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu (rozdz.85219- kwota 25.452,00zł) i (rozdz.85228-kwota 17.568,00zł),

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.256.13.2017 z dnia 25 października 2017r. o kwotę 14.354,20(rozdz.80101) z przeznaczeniem na sfinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej,

 

 

  1. realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu :

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.153.13.2017 z dnia 6 listopada 2017r. o kwotę 39.884,00 (rozdz.75011)z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego,ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań.

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2017r. wynosi:

 

po stronie dochodów 94.876.593,02 zł

po stronie wydatków 105.964.364,02 zł

deficyt budżetu 11.087.771,00 zł

 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 242/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 LISTOPADA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.12.2017 08:59