ZARZĄDZENIE NR 234/2017

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. Poz. 1875 ) z a r z ą d z a, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2017r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia realizowanych w ramach zadań własnych i zadań zleconych między innymi z tytułu :

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.214.3.2017 z dnia 18 października 2017r. o kwotę 42.000,00(rozdz.80101) z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 -”Aktywna tablica”,

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.72.14.2017 z dnia 18 października 2017r. o kwotę 60.727,00(rozdz.85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zg. z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty,

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.212.15.2017 z dnia 19 października 2017r. o kwotę 10.253,00 zł (rozdz.85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku - „Wyprawka szkolna”.

 

 

 

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2017r. wynosi:

 

po stronie dochodów 94.822.354,82 zł

po stronie wydatków 105.910.125,82 zł

deficyt budżetu 11.087.771,00 zł

 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 234/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:22.11.2017 09:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:22.11.2017 09:30