U C H W A Ł A  NR  36 / IV / 02

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dn. 30 grudnia 2002r.

 

w sprawie uwzględnienia protestu Pani Jadwigi Żyłki  z dn. 23.09.2002r.

do projektu zmian fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca

dla terenu w rejonie ul. L. Staffa , Ul. Tuwima i ul. Ks. Kard. st. Wyszyńskiego
w Lublińcu

 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dn.8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(  Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 23 ust.3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 7 lipca 1994r. ( Dz.U. Nr 15 z 1999r. poz. 139 z późn. zm. )

 

Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje :

 

§  1

 

Uwzględnia się protest i  przyjmuje propozycję połączenia ul. Staffa (od strony ul.Zachodniej ) z ul. Tuwima ( dojazd do ciepłowni od strony ul. Wyszyńskiego ).

   

 

 Integralną częścią uchwały jest uzasadnienie.

 

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 36/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uwzględnienia protestu Pani Jadwigi Żyłki z dn. 23.09.2002r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:24.07.2003 11:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:25.01.2011 15:27