U C H W A Ł A  NR  31 / IV / 02

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dn. 30 grudnia 2002r.

 

w sprawie uwzględnienia zarzutu Pana Leona Dyląg  z dn. 20.09.2002r. do projektu zmian fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca dla terenu w rejonie ul. Kopce oznaczonego w ewidencji gruntów jako dz. Nr 313 / 2

 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dn.8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 7 lipca 1994r.( Dz.U. Nr 15 z 1999r. poz. 139 z późn. zm. )

 

Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje :

 

§  1

 

Uwzględnia się zarzut i pozostawia dla terenu oznaczonego jako  dz. Nr 313 / 2 wł. p. Leona Dyląg dotychczasowy zapis planu tj. uprawy polowe, użytki zielone. Rezygnuje się z planowanego poszerzenia drogi dojazdowej w granicach powyższej  nieruchomości oraz ogranicza się teren przewidziany pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną do części wschodniej z obsługą komunikacyjną od strony ul. Kopce . Integralną częścią uchwały jest uzasadnienie.

 

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 31/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uwzględnienia zarzutu Pana Leona Dyląg z dn. 20.09.2002r. do projektu zmian fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:24.07.2003 09:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:25.01.2011 15:26