wersja do wydruku Joanna Wicher 02.05.2017 08:48

ZARZĄDZENIE NR 91 /2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu

ZARZĄDZENIE NR 91 /2017

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 19 kwietnia 2017r.

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu

 

 

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 98 i 99 § 2 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2017r. poz. 459) oraz art. 86 i 87 §1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 2016r. poz. 1822 z późn. zm.) i art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r. poz. 23 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Udzielam Pani Aleksandrze Kowalczyk – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu pełnomocnictwa do:

1) składania oświadczeń woli w imieniu gminy Lubliniec w zakresie działalności kierowanej jednostki,

2) zaciągania zobowiązań w imieniu gminy Lubliniec w ramach planu finansowego kierowanej przez Panią jednostki,

3) reprezentowania gminy Lubliniec przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością kierowanej przez Panią jednostki.

2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzeba jest kontrasygnata Skarbnika Miasta Lublińca lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Pełnomocnictwo upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1)-3) pracownikom kierowanej przez Panią jednostki lub radcy prawnemu.

4. Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej jednak niż przez czas pełnienia funkcji kierownika jednostki.

 

§ 2

 

W zakresie uregulowanym niniejszym zarządzeniem tracą moc wszelkie pełnomocnictwa udzielone Pani Aleksandrze Kowalczyk – Dyrektorowi (Kierownikowi) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 91 /2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.05.2017 08:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż