wersja do wydruku Joanna Wicher 02.05.2017 08:30

Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu dzierżawy terenów na placu Konrada Mańki w Lublińcu w celu prowadzenia letnich ogródków gastronomicznych, kawiarnianych.

Zarządzenie Nr 89/2017

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie ustalenia regulaminu dzierżawy terenów na placu Konrada Mańki w Lublińcu w celu prowadzenia letnich ogródków gastronomicznych, kawiarnianych.

 

 

 

Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 13 ust.1, art. 25 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustala się regulamin dzierżawy terenów na placu Konrada Mańki w Lublińcu w celu prowadzenia letnich ogródków gastronomicznych, kawiarnianych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 89/2017

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

 

Regulamin

 

dzierżawy terenów na placu Konrada Mańki w Lublińcu w celu prowadzenia letnich ogródków gastronomicznych, kawiarnianych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku

 

§ 1

 1. Wykaz terenów podlegających wynajęciu obrazuje szkic z wkreślonymi ogródkami stanowiący załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Dzierżawa terenu pod ogródek odbywa się na wniosek zainteresowanego podmiotu, który posiada prawo do lokalu gastronomicznego, kawiarnianego w obrębie Rynku lub w odległości nie większej niż 50 m od Rynku.

 3. Umowa dzierżawy nie zostanie zawarta z podmiotem, który zalega ze zobowiązaniami wobec Gminy Lubliniec.

§ 2

Podmiot, który złoży wniosek o wynajęcie terenu pod ogródek w Rynku zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy dzierżawy przedstawić Gminie Lubliniec:

 1. dokument poświadczający prawo do lokalu gastronomicznego, kawiarnianego w obrębie Rynku lub w odległości nie większej niż 50 m od Rynku;

 2. oświadczenie o braku zobowiązań finansowych wobec Gminy Lubliniec;

 3. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu.

 

§ 3

 1. Każdego roku, w związku z procesją Bożego Ciała, od godz. 700 do godz. 1200 dzierżawca zobowiązany jest do uprzątnięcia ogródka na dzierżawionym terenie i zaprzestania handlu alkoholem na terenie objętym dzierżawą.

 2. Na czas uroczystości organizowanych za zgodą Burmistrza Miasta ogródek powinien być usunięty lub dostosowany do wymogów organizacyjnych tych uroczystości, o czym Dzierżawca zostanie powiadomiony.

 3. Na czas ewentualnego usuwania awarii infrastruktury podziemnej oraz w innych nieprzewidzianych wypadkach ogródek musi zostać usunięty.

 4. Czynności określone w ust. 1 - 3 odbywają się na koszt i ryzyko dzierżawcy.

 5. Dzierżawca zobowiązany jest do zakończenia funkcjonowania ogródka i wszelkich imprez kulturalnych organizowanych przez dzierżawcę do godz. 2200 oraz do przestrzegania i zapewnienia porządku i spokoju na terenie ogródka w godzinach jego funkcjonowania jak również po godz. 2200 do czasu zamknięcia lokalu, zgodnie z obowiązującym powszechnie prawem, w tym zwłaszcza z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i kodeksem wykroczeń.

§ 4

Ogródek powinien spełniać następujące wymagania w zakresie estetyki:

 1. nie może być trwale związany z podłożem (np. wkucia w chodnik, fundamentowanie, itp.) i musi być wykonany z estetycznych elementów, łatwo rozbieralnych, umożliwiających w razie konieczności jego szybki demontaż;

 2. konieczne jest wyznaczenie granic zajmowanej powierzchni ogródka. Za najwłaściwsze uznaje się wyznaczenie granic ogródka formami zieleni w ruchomych donicach. Dopuszcza się możliwość zastosowania ażurowego ogrodzenia, ograniczającego obszar ogródka, którego wysokość nie może przekraczać 1,0 m. Na ogrodzeniu zakazuje się umieszczania reklam , za wyjątkiem emblematów produktów oferowanych w ogródku, W tym przypadku ich łączna powierzchnia nie może być większa niż 5 % ogólnej powierzchni ogrodzenia, przy czym pojedynczy element reklamowy nie może przekroczyć powierzchni 0,06 m2, a elementy te nie mogą się ze sobą łączyć. Ograniczenia co do reklam nie dotyczą informacji o imprezach promujących Gminę Lubliniec;

 3. na terenie ogródka nie dopuszcza się umieszczania jakichkolwiek wykładzin;

 4. wewnątrz ogródka nie stosuje się ścian i przegród;

 5. ogródek powinien być wyposażony w grupy zieleni, których okres wegetacji jest zbieżny z okresem funkcjonowania ogródka;

 6. nie dopuszcza się lokalizowania w ogródku innego wyposażenia niż stoliki, krzesła, ławy, lodówki, chłodziarki i urządzenia do nalewania napojów. Na każdym z tych elementów wyposażenia mogą być umieszczone emblematy macierzystego lokalu, wkomponowane reklamy produktów oferowanych w ogródku, przy czym pojedynczy element reklamowy nie może przekroczyć powierzchni 0,06 m2;

 7. zakazuje się montowania na terenie ogródków jakichkolwiek zadaszeń oraz tymczasowych obiektów typu namiotowego, za wyjątkiem zadaszeń w formie składanych parasoli;

 8. ustawienie na terenie ogródków zabudowy niezbędnej do obsługi klienta możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Lublińca;

 9. Ogrodzenia, stoliki, ławy, krzesła powinny być wykonane z materiałów naturalnych: drewno, rattan, wiklina. Dopuszczalne jest stosowanie połączeń mieszanych z metaloplastyką oraz użycie tworzywa sztucznego dobrze imitującego materiały naturalne (drewno, rattan, wiklina);

 10. na terenie ogródka należy umieścić czytelną i widoczną informację o położeniu toalet;

 

§ 5

 1. Ustala się, że powierzchnia pojedynczego ogródka nie może przekraczać 40 m2. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe, jeżeli nie zostanie wykorzystana całkowita powierzchnia przeznaczona na lokalizację ogródków, spowodowana mniejszą liczbą podmiotów zainteresowanych prowadzeniem ogródków.

 2. Właściciele ogródków mają obowiązek złożenia parasoli po zamknięciu lokalu.

 3. Sprzedaż piwa, napojów oraz innych artykułów spożywczych powinna odbywać się z zachowaniem warunków określonych w odpowiednich przepisach, w tym w szczególności przepisach sanitarnych.

 4. Poza obrębem ogródka nie można wystawiać tablic, stojaków ani innych tego typu urządzeń do prezentacji menu lub asortymentu.

 5. Ewentualne zasilanie ogródków energią elektryczną wymaga odrębnych uzgodnień.

 6. W ogródkach zabrania się używania instalacji i urządzeń nagłaśniających.

 7. Na terenie ogródków należy wystawić kosze na śmieci i utrzymywać porządek w ich otoczeniu.

 8. Z wyłączeniem przypadków określonych w § 4, na terenie ogródków zabrania się umieszczania jakichkolwiek reklam, balonów i innych urządzeń reklamujących oraz umieszczania grilla.

§ 6

 1. Czynsz dzierżawny płatny jest do dnia 10 –go każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Lubliniec wg stawki określonej zarządzeniem Burmistrza Miasta Lublińca, w wysokości określonej w umowie.

 2. W razie nie uiszczenia czynszu w terminie, dzierżawca zapłaci gminie odsetki jak za opóźnienie w transakcjach handlowych.

 3. W przypadku, gdy po upływie czasu na jaki umowa została zawarta, dzierżawca nie opuści dzierżawionej nieruchomości, za każdy dzień bezumownego zajmowania nieruchomości będzie naliczana opłata odpowiadającej stawce czynszu, w wysokości obowiązującej w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z przedmiotu dzierżawy.

 4. W przypadku określonym w ust 3, niezależnie od opłaty ustalonej w tym przepisie, dzierżawca zapłaci karę w wysokości 50% stawki czynszu obowiązującej w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy za każdy dzień bezumownego zajmowania nieruchomości.

 5. W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT, czynsz dzierżawny brutto ulegnie odpowiedniej zmianie.

 6. Dzierżawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od podpisania umowy zgłosić się do Referatu podatków i opłat lokalnych Urzędu Miejskiego w Lublińcu, celem dopełnienia obowiązku podatkowego i zadeklarowania posiadanych przedmiotów opodatkowania.

 7. Dzierżawcy nie wolno bez pisemnej zgody gminy poddzierżawiać albo też oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do używania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu dzierżawy terenów na placu Konrada Mańki w Lublińcu w celu prowadzenia letnich ogródków gastronomicznych, kawiarnianych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.05.2017 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż