UCHWAŁA    Nr  30 / IV / 02

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 30 grudnia 2002r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie  gminnym / Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym    /Dz. U. z 1999 r. Nr 15  poz. 139 z późn. zmianami /, Rada Miejska w Lublińcu     u c h w a l a ,   co następuje :

 

§ 1

 

Przystąpić do sporządzenia zmian  planu ogólnego zagospodarowania  przestrzennego miasta Lublińca zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Lublińcu nr 173/XXIII/92 dnia 28 lutego 1992 roku / Dziennik Urzędowy Nr 9 woj. częstochowskiego z dnia 21. 04. 1992 r poz.35/ w granicach określonych na załączniku graficznym nr 1  stanowiącym integralną część uchwały.

 

§ 2

 

Przedmiotem planu jest zmiana przeznaczenia terenu określonego w planie jako użytki zielone w rejonie ul. Leśnej w Lublińcu dla celów  zabudowy mieszkaniowej .

 

§ 3

 

                  Zakres sporządzonego planu będzie obejmował :

1.      zmianę przeznaczenia terenu

2.      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

3.      warunki i zasady zagospodarowania terenu

4.      szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska naturalnego i przyrodniczego.

                                                                              

§ 4

 

Obszar sporządzonego planu  przedstawiony jest na załączniku graficznym  w skali 1 : 2000 .

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 30/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:24.07.2003 09:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:25.01.2011 15:26