UCHWAŁA    Nr  26 / IV / 02

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 30 grudnia 2002r.

W sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie  gminnym / Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym     /Dz. U. z 1999 r. Nr 15  poz. 139 z późn. zmianami /, Rada Miejska w Lublińcu     u c h w a l a ,   co następuje :

§ 1

Przystąpić do sporządzenia planu  zagospodarowania  przestrzennego miasta Lublińca dla terenów dla których traci ważność plan zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Lublińcu nr 173/XXIII/92 dnia 28 lutego 1992 roku / Dziennik Urzędowy Nr 9 woj. częstochowskiego z dnia 21. 04. 1992 r poz.35/ w granicach określonych na załączniku graficznym nr 1  stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2

Przedmiotem planu jest określenie  przeznaczenia terenu dz. Steblów położonego pomiędzy liniami kolejowymi relacji Lubliniec – Fosowskie i Lubliniec - Kluczbork a północno-zachodnią granicą gminy.

§ 3

                  Zakres sporządzonego planu będzie obejmował :

1. Określenie przeznaczenia terenu z wyznaczeniem linii rozgraniczających tereny o różnych zasadach zagospodarowania

2. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

3. Warunki i zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska naturalnego i przyrodniczego.

                                                                              

§ 4

Obszar sporządzonego planu  przedstawiony jest na załączniku graficznym w skali 1:20 000 .

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 26/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:24.07.2003 08:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:25.01.2011 15:25