ZARZĄDZENIE NR 226/2016

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 06 GRUDNIA 2016 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art.222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.1870) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) z a r z ą d z a, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2016r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia :

 

  1. realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :

 

  1. przeznaczenia z rezerwy celowej na wypłaty odpraw emerytalnych i urlopów na poratowanie zdrowia dla pracowników samorządowych jednostek budżetowych(rozdz.75818)kwoty15.660,00zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu (80101),

  2. zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.126.17.2016 z dnia 30 listopada 2016r. o kwotę 90.000,00 (rozdz.85214), które były przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

  3. zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.128.14.2016 z dnia 30 listopada 2016r. o kwotę 13.000,00 zł (rozdz.85216), które były przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

 

  1. realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu :

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.237.15.2016 z dnia 2 grudnia 2016r. o kwotę 302.401,00 (rozdz.85211) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

  2. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.235.47.2016 z dnia 2 grudnia 2016r. o kwotę 413.656,99zł (rozdz.85212) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2016r. wynosi:

 

 

  • po stronie dochodów 89.911.388,20 zł

  • po stronie wydatków 93.691.301,20 zł

  • deficyt budżetu 3.779.913,00 zł

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 226/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 06 GRUDNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:20.12.2016 11:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:20.12.2016 11:39