ZARZĄDZENIE NR 216/2016

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 21 LISTOPADA 2016 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.

 

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.1870) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) z a r z ą d z a, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2016r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia :

 

  1. realizowanych w ramach zadań własnych i zadań zleconych między innymi z tytułu :

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.194.20.2016 z dnia 4 listopada 2016r. o kwotę 72.606,00 (rozdz.75011) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących zleconych gminom ustawami w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, zmiany imienia i nazwiska, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony,

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.287.2.2016 z dnia 10 listopada 2016r. o kwotę 45,84 (rozdz.75011), z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń, określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach ,

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.98.22.2016 z dnia 14 listopada 2016r. o kwotę 3.114,00(rozdz. 85195) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.237.10.2016 z dnia 15 listopada 2016r. o kwotę 743.995,00 (rozdz.85211) z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2016r. wynosi:

 

 

  • po stronie dochodów 89.117.887,21 zł

  • po stronie wydatków 92.897.800,21 zł

  • deficyt budżetu 3.779.913,00 zł

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 216/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 LISTOPADA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:12.12.2016 08:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:12.12.2016 08:58